Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Iedereen bewust van water

Droge voeten en voldoende en schoon water daaraan werkt Delfland voor de mensen en bedrijven in ons gebied. Die vinden dat zo gewoon, dat zij zich er nauwelijks bewust van zijn. Maar de opgaves waarvoor wij de komende jaren staan, vragen om samenwerking en om verandering van de manier waarop wij omgaan met water.

Delfland heeft de afgelopen jaren daarom gewerkt onder het motto ‘Iedereen bewust van water’. Dat doen we met gebiedspartners, kennisinstituten, medeoverheden en inwoners. In deze nieuwsbrief vindt u enkele voorbeelden van wat samen is bereikt.
Vooruitlopen op klimaatverandering
De kerntaken van Delfland staan vast, maar de omstandigheden veranderen. De verandering van het klimaat heeft ingrijpende gevolgen voor ons gebied. Extreme buien en lange periodes van droogte wisselen elkaar af. De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Dat is een bedreiging voor ons gebied dat voor een groot deel onder het niveau van de zeespiegel ligt.

Dat gebied is dichtbevolkt en belangrijk voor de economie van het land. De druk neemt toe als gevolg van verstedelijking, migratie en economische groei. Dit stelt ons voor lastige dilemma’s en ingewikkelde beslissingen en voor opgaven die wij alleen in samenwerking met het gebied kunnen oppakken.

Samenwerken zit gelukkig in ons DNA: wij polderen al sinds de 13e eeuw. De gigantische opgaves die voor ons liggen, vragen om slimme oplossingen, bewustwording en gedragsverandering, nieuwe samenwerkingsvormen en grote investeringen. Wij pakken ze op samen met belanghebbenden en samenwerkingspartners. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en individuele huishoudens, iedereen kan een steentje bijdragen.

Waterbewust
In de toekomst krijgen waterschappen te maken met veel nieuwe vraagstukken. Nieuwe technieken helpen ons het werk beter te doen: zuiniger, duurzamer, meer circulair. De afgelopen jaren heeft Delfland meerdere innovaties omarmd. Op onze zuiveringen halen wij grondstoffen uit het rioolwater. We leggen waterbergingen aan die wij combineren met andere ruimtelijke functies.

Ook is sociale innovatie nodig: waterbewustzijn dat leidt tot ander gedrag. Dat hiervoor bereidheid is, bleek tijdens de droogte van afgelopen zomer, toen veel Nederlanders bewuster omgingen met water.

Binnenkort start een campagne om het waterbewustzijn verder te vergroten en daarmee een voorwaarde te scheppen voor waterbewust gedrag van de gebruikers van ons gebied. Want wij moeten het samen doen: “Iedereen bewust van water” dus!
Schoner water: minder bestrijdingsmiddelen
Delfland werkt hard aan schoon water in sloten en vaarten. Water zonder kroos, blauwalgen, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De glastuinbouwsector in ons gebied is met zo’n 1400 bedrijven van grote invloed op de waterkwaliteit. Met de sector, de gemeenten en producenten van bestrijdingsmiddelen maken wij stappen om de kwaliteit van het water te verbeteren door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Met de gebiedsgerichte aanpak en het samen meten van de waterkwaliteit maken wij ondernemers in de glastuinbouw veel bewuster van hun invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Zo werken we samen toe naar de emissieloze kas.

We werken ook samen aan droge voeten in het glastuingebied. Binnen het project Rainlevelr laten tuinders hun regenwaterbassins leeglopen als er veel neerslag op komst is. Zo is er ruimte om het regenwater op te vangen en helpen zij wateroverlast voorkomen.

Moeilijke besluiten
Waterschappen innen belasting om hun taken uit te voeren. Om te kunnen blijven investeren in de leefbaarheid van ons gebied is een gezonde financiële uitgangspositie nodig. Daarom hebben wij bezuinigingen doorgevoerd en schulden afgelost. Daarvoor moesten moeilijke besluiten worden genomen zoals het opheffen van de mogelijkheid voor kwijtschelding voor de zuiveringsheffing.
 
Van het gas af
Delfland streeft ernaar zo min mogelijk energie te gebruiken. Sinds kort maken wij op de afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen van biogas groen gas dat wij leveren aan de transportsector. Door slim gebruik van het rioolwater zijn wij nu producent van energie.
Hele wijk profiteert van groenblauw schoolplein
Buitenspelen op een parkachtig schoolplein is leuker, spannender en leerzamer voor kinderen dan op een tegelplein. Kinderen kunnen er meer ontdekken en bewegen. En een ‘groenblauw’ schoolterrein maakt een wijk klimaatbestendiger en de bewoners waterbewuster. Bij hevige regen kan het water beter wegzakken of worden opgevangen en dat betekent: minder kans op wateroverlast.

Met Klimaatkrachtig Delfland willen we deze en andere initiatieven die de omgeving klimaatbestendiger maken aanjagen. Hiervoor bundelen we kennis, verbinden we partijen met elkaar, bieden we een financieel steuntje in de rug en willen we mensen inspireren. Want goed voorbeeld doet goed volgen.

Helpen om kroos tegen te gaan
Wij zetten ons in voor een gezond onderwaterleven. Want dit is goed voor de waterkwaliteit. Kroos op water is iets waar bewoners zich aan storen. Wij denken dat te veel kroos op het water bovendien slecht is voor plant en dier. Hoe dat precies zit en wat eraan gedaan kan worden, zoeken we uit in praktijkproeven. Intussen werken we ook mee aan het actief uit het water halen van kroos. Dit doen we bijvoorbeeld samen met bewoners in Den Hoorn. In augustus hebben Delftse eerstejaarsstudenten van Virgiel geholpen met het ontgroenen van de grachten. In samenwerking met de TU Delft is de Kroboot ingezet. Een varende robot die het kroos vernietigt in een vroeg stadium.
Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.