Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 8 januari 2019

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Westland klimaatbestendiger door waterbergingen

De gemeente Westland en Delfland gaan samen twee waterbergingen aanleggen om extreme regenval in de toekomst beter op te vangen. Met deze bergingen die in Westland aangelegd gaan worden kan bij hoge waterstanden zeker 50.000 m3 aan water worden opgevangen.

Door de voorspelde klimaatverandering zal het in de toekomst vaker en harder regenen. Zeker in een gemeente als Westland is het goed hier alvast rekening mee te houden. In Westland is namelijk veel verharding door wegen en gebouwen, waardoor de bodem het moeilijk heeft om het water op te nemen. Met kans op wateroverlast. Door klimaatverandering wordt de kans op extreem hoge waterstanden ook in Westland alleen maar groter. De gemeente en Delfland wachten niet af, maar pakken nu de kans om ruimte te reserveren voor al dit regenwater.

Voor wie nu heel nieuwsgierig wordt en alvast een kijkje wil nemen: zover is het nog niet. We gaan nu starten met de grondverwerving, samen met alle betrokkenen mooie ontwerpen maken en het besluit tot uitvoering voorbereiden. 

Klimaatatlas Delfland

Sinds kort beschikt het hoogheemraadschap van Delfland over een klimaatatlas. De atlas biedt inzicht in de hoeveelheid water op straat en de begaanbaarheid van wegen bij extreme neerslag, de risico’s op wateroverlast bij panden en kwetsbare objecten (zoals ziekenhuizen en bejaardentehuizen), bodemdaling en hittestress.

De klimaatatlas ondersteund gemeenten van Delfland bij het in beeld brengen van de gevolgen die de klimaatverandering heeft op hun gebied. Dit is noodzakelijk om een klimaatbestendige aanpak met maatregelen op te stellen waarbij zowel bewoners, bedrijven en belangengroepen betrokken kunnen worden. Enkele gemeenten binnen ons beheergebied beschikken al over een eigen klimaatatlas. Hoewel aan de totstandkoming van de atlas zorg en aandacht is besteed, is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Delfland onderzoekt de komende tijd welke nieuwe informatie gemeenten graag zouden toevoegen aan de atlas en welke modellen verbeterd kunnen worden.

Beste wensen voor 2019

Delfland wenst u een veilig, gezond en inspirerend 2019!
We willen de goede samenwerking met u voortzetten en werken aan prettige leefomgeving voor iedereen. Hieraan staan thema’s als klimaatkrachtig, energieneutraal en duurzaam circulair centraal.

 

Copyright © 2019 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.