Wet openbaarheid van bestuur - verzoek

U heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wilt u informatie inzien? Dan kunt u hiertoe een Wob-verzoek indienen.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. 

Wij hechten veel waarde aan openheid en transparantie. Ook in de besluitvorming. In onder meer onze nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen maken wij dit inzichtelijk. Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek.

Voorwaarden

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. De Wob bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Aanpak

Indieningsgegevens:

Hoogheemraadschap van Delfland
t.a.v. team Juridische Zaken, Vastgoed en Inkoop
Postbus 3061
2601 DB Delft 

E-mail: 

Doelgroepen

Particulier, Ondernemer

Uniforme Productnamen

verzoek overheidsinformatie

Thema

Organisatie van de overheid