Privacyverklaring

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Delfland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Delfland verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Privacyverklaring

Het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Delfland gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Delfland verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Plichten en verantwoordelijkheden van Delfland

Als Delfland om uw persoonsgegevens vraagt, dan zullen we uitleggen waarom we deze nodig hebben. Ook geven we aan hoe lang Delfland uw persoonsgegevens bewaart. Delfland bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Delfland, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk daarbij aan uw naam, (woon)adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij daar een grondslag voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag, afhandeling van een klacht of bezwaarschrift, uitvoering van controles op naleving van algemene regels en vergunningen.
  • Het verzenden van een nieuwsbrief (op uw verzoek/met uw toestemming).
  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Beveiliging van uw gegevens

Delfland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, conform de geldende normen voor waterschappen. We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een vergunning ingediend, dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers die uw aanvraag behandelen.

Verstrekking aan andere organisaties

Delfland werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In bepaalde gevallen deelt Delfland persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat de Delfland persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen maakt zij daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. Met deze organisaties sluit Delfland een verwerkersovereenkomst af. Delfland blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw rechten

De Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) kent u een aantal rechten toe wanneer een organisatie uw persoonsgegevens verwerkt. U heeft daarom een aantal rechten als Delfland uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij Delfland.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: u kunt Delfland vragen om de gegevens die Delfland van u gebruikt, te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wilt dat Delfland uw gegevens gebruikt. Delfland kan het verzoek weigeren als ze uw gegevens nog nodig heeft.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Delfland.

Voor informatie of inzage persoonsgegevens: Wanneer u informatie wilt over uw rechten als betrokkene, een verzoek wilt indienen om inzage van uw persoonsgegevens of een andere vraag of klacht heeft over privacy bij Delfland dan kunt u een email sturen naar privacy@hhdelfland.nl . Wij reageren zo snel mogelijk op uw email. Een verzoek tot inzage of rectificatie handelen wij binnen 4 weken af.

Om er zeker van te zijn dat de aanvraag t.a.v. bovenstaande rechten wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u om een afspraak te maken op ons hoofdkantoor, Phoenixstraat 32 in Delft, om u te identificeren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar ons hoofdkantoor te komen, dan kunnen wij in overleg ook een afspraak op een andere locatie afstemmen. Wij verzoeken u ons géén kopie van uw paspoort per post of mail te sturen.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie hierna) kunt u meer over uw rechten lezen.

Cookies

Delfland gebruikt cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u hier vinden: https://www.hhdelfland.nl/cookiebeleid .

Functionaris gegevensbescherming

Bij Delfland is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze FG controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG is onafhankelijk. Delfland kan de FG geen instructies geven over hoe deze het werk moet uitvoeren. Heeft u vragen aan de FG, neem dan contact op door een mail te sturen naar: privacy@hhdelfland.nl .

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens Delfland contactpersoon. U kunt ook zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Nadere informatie vindt u op de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een data-lek of een vermoeden daarvan, dan kunt u dit melden via https://www.hhdelfland.nl/ik-wil-iets-melden/ik-wil-een-incident-melden . Uw melding en uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om te blijven voldoen aan wijzigingen in de (wettelijke) vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan op de website van Delfland (www.hhdelfland.nl).

Versie 1.0 dd. 10 december 2019   

Privacybeleid
Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene, de wijze waarop Delfland met uw persoonsgegevens omgaat en de plichten die Delfland heeft bij de bescherming en omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u kunt raadplegen via deze link: Privacybeleid Hoogheemraadschap van Delfland (pdf, 252 kB).