Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland). Voor Delfland is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Delfland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving worden behandeld.

Delfland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader heeft Delfland diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als vertrouwelijk.

Delfland gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Delfland houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Delfland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Delfland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Delfland streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Delfland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij zorgt Delfland voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Delfland afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Delfland honoreert alle rechten van betrokkenen. Meer informatie over de rechten van betrokkenen kunt u lezen in ons privacyreglement

Cookies

Delfland gebruikt cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid kunt u hier https://www.hhdelfland.nl/cookiebeleid vinden.

Functionaris gegevensbescherming

Delfland heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Delfland over alle privacy aangelegenheden. Ook is de FG namens Delfland contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar: privacy@hhdelfland.nl.

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene, de wijze waarop Delfland met uw persoonsgegevens omgaat en de plichten die Delfland heeft bij de bescherming en omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u kunt raadplegen via deze link: Privacybeleid Hoogheemraadschap van Delfland (pdf, 407 kB).