Watervisie

Dit is één van de instrumenten van Delfland om samen met gemeenten in gesprek te gaan over hun omgevingsvisie en water hierin een plek te geven.  In bovenstaande animatie wordt uitgelegd wat de Watervisie is en hoe een gemeente deze kan gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Watervisie

De Watervisie bestaat uit verschillende onderdelen:

Watervisiekaart

De visiekaart is een overzichtskaart. Deze schetst voor zes verschillende ontwikkelingen hoe we in de toekomst kunnen handelen om goed gesteld te staan voor deze uitdagingen. Bijvoorbeeld: welke maatregelen nemen we in stedelijk gebied om water beter vast te kunnen houden?

Opgavekaarten met perspectieven

Deze kaarten bevatten gebiedsspecifieke informatie. Ze laten voor acht typische gebieden de watergerelateerde opgaven zien. Per gebied zijn twee tot vier toekomstperspectieven uitgewerkt. Deze laten mogelijke richtingen zien waarin het gebied zich in de (verre) toekomst kan ontwikkelen. Wat gebeurt er wanneer er meer ruimte wordt gegeven aan bebouwing? En wat wanneer er juist meer ruimte is voor water en groen?

Themakaarten

Op deze kaarten is te vinden waar ontwikkelingen precies spelen en hoe deze ontwikkelingen in elkaar zitten. In welke gebieden is er bijvoorbeeld risico op wateroverlast en waardoor wordt dit veroorzaakt? Waar treedt bodemdaling op? Of hoe ziet de woningbouwopgave eruit?

Afspraak maken

Delfland gaat graag samen met de gemeente in gesprek over water in de omgevingsvisie. Bel voor een afspraak óf meer informatie met het Hoogheemraadschap van Delfland op: 015 - 260 81 08.

Watervisie