Watersleutel

Delfland maakt gebruik van de watersleutel. Dit is een rekentool die u helpt te bepalen hoeveel waterberging moet worden gerealiseerd om bij een ruimtelijke ontwikkeling de effecten op het watersysteem te compenseren.

Ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt, zorgen voor een snellere afstroming van hemelwater naar het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot wateroverlast en moet worden gecompenseerd door extra waterberging aan te leggen. Daarnaast vindt Delfland het belangrijk dat bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met hevigere neerslag door klimaatverandering. De watersleutel berekent daarom de benodigde waterberging, zowel voor het compenseren van verharding als om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

De Watersleutel kan online worden ingevuld via en wordt als bijlage bij het ruimtelijk plan via het watertoetsportaal ingediend.

De watersleutel wordt ingezet als instrument binnen de watertoetsprocedure. Naast het compenseren van verharding wordt in de watertoetsprocedure naar diverse aspecten gekeken die van belang zijn voor goed waterbeheer. Zie de handreiking watertoets voor meer informatie.

Voor grootschalige gebiedsontwikkelingen en gebieden waar nu al wateroverlast optreedt, is de watersleutel niet in alle gevallen geschikt. Hier worden aanvullende eisen gesteld om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan uitgangspunten voor goede ruimtelijke ordening en goed waterbeheer. Natuurlijk kunt u in deze gevallen of bij vragen contact met ons opnemen.

In juni 2020 hebben wij de watersleutel geactualiseerd, om de effecten van klimaatverandering beter mee te laten wegen in de berekening en een aantal technische en inhoudelijke verbeteringen door te voeren. Voor meer informatie over de aanpassing en werking van de watersleutel verwijzen we naar de veel gestelde vragen over de watersleutel (pdf, 272 kB).

Natuurlijk kunt u bij vragen contact opnemen met de wateradviseur voor uw gemeente of via .