Watersleutel

Delfland maakt gebruik van de watersleutel. Dit is een rekentool die u helpt te bepalen hoeveel waterberging moet worden gecompenseerd.

Ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak toeneemt, zorgen voor een snellere afstroming van hemelwater naar het oppervlaktewater. Dit kan leiden tot wateroverlast, en past dus niet binnen het standstill-beginsel. Tenzij ter compensatie extra waterberging wordt gerealiseerd.

Hierbij wordt gelet op een aantal relevante kenmerken binnen het watersysteem van de huidige situatie en de toekomstige situatie. De Watersleutel kan worden ingevuld en wordt als bijlage bij het ruimtelijk plan via het watertoetsportaal ingediend.

Voor grootschalige gebiedsontwikkelingen en gebieden waar nu al wateroverlast optreedt, is de watersleutel minder geschikt. Natuurlijk kunt u in deze gevallen of bij vragen contact met ons opnemen.

Via deze website watertoetsportaal kunt u de Watersleutel gebruiken.  De watersleutel dient ter ondersteuning van het watertoetsproces, zoals beschreven in de handreiking watertoets.