Waterschapsverordening

In de waterschapsverordening staan regels van Delfland om de waterbelangen te beschermen. Met de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een activiteit een vergunning nodig is of de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de Keur en Algemene Regels.

In de waterschapsverordening vindt u regels die wij hanteren om de sloten, vaarten, kanalen, dijken, etc. in het gebied van Delfland te beschermen. Met de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een activiteit een vergunning nodig is of de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de huidige Keur en Algemene regels. De verwachting is dat de Omgevingswet vanaf 1 januari 2022 in werking treedt. Deze datum is nog afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer.

Het is bij wet verplicht om de waterschapsverordening ter inzage te leggen. Zo kan iedereen er kennis van nemen en controleren en bekijken of de regelgeving de belangen van inwoners niet onredelijk raakt. Ook geeft het iedereen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De waterschapsverordening van Delfland ligt van 11 mei tot en met 22 juni digitaal en fysiek ter inzage. Op deze pagina vindt u meer informatie over de terinzagelegging van de waterschapsverordening.


Uitgangspunten waterschapsverordening

Bij het opstellen van de waterschapsverordening is het uitgangspunt zoveel mogelijk geweest: de vorm verandert, de inhoud blijft hetzelfde. Zo zijn de huidige Keur en Algemene Regels zo veel mogelijk inhoudelijke wijzigingen overgezet naar de waterschapsverordening.

Een aantal onderdelen is toegevoegd. Bijvoorbeeld omdat de wet bepaalt dat het onderwerp naar de waterschapsverordening moet worden overgezet. Of omdat een deel van de regelgeving die nu bij het Rijk zit, overgaat naar de waterschappen. Bij deze onderdelen heeft Delfland zich zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetgeving, al vastgesteld beleid of heeft hierover al afstemming plaatsgevonden.

In de toekomst worden meer inhoudelijke aanpassingen van de regelgeving doorgevoerd. Deze aanpassingen staan dan open voor participatie en inspraak.

In de leeswijzer leest u meer over:

  • De uitgangspunten die gebruikt zijn voor het opstellen van de waterschapsverordening;
  • De onderdelen die overgezet zijn;
  • De indeling van de waterschapsverordening. Per hoofdstuk leest u wat het doel is en wat de bron is voor het schrijven van dat hoofdstuk.


Doelgroepen waterschapsverordening

De regels in de waterschapsverordening gelden voor alle inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden van het gebied van Delfland.


Participatie

De waterschapsverordening bestaat uit regels zijn overgenomen uit de huidige Keur en de Algemene Regels die daarbij horen. Deze zijn inhoudelijk niet aangepast.

Onderdelen die zijn toegevoegd aan de waterschapsverordening zijn eerder al vastgesteld of afgestemd. Bijvoorbeeld de normering polderkaden en de regels die van het Rijk naar het waterschap zijn overgegaan. De regels over afvalwatertransportleidingen zijn de afgelopen jaren opgesteld en met partijen afgestemd. Daarom is bij de totstandkoming van de waterschapsverordening geen aparte participatie georganiseerd.

Bij toekomstige wijziging of aanvulling van het beleid vindt participatie plaats in lijn met het Beleidskader Participatie van Delfland. Ook bestaat dan de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.


Het inzien van de waterschapsverordening

De waterschapsverordening ligt van 11 mei tot en met 22 juni digitaal ter inzage.

In dezelfde periode kunt u ook de waterschapsverordening op papier inzien. Dit kan op het kantoor van Delfland: Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft. In verband met de coronamaatregelen is het pand momenteel ’s ochtends geopend van 08:00 – 13:00 uur.


Reageren op de waterschapsverordening

Wilt u een zienswijze op de waterschapsverordening indienen? Dit kunt u schriftelijk of mondeling doen binnen de zes weken dat de waterschapsverordening ter inzage ligt, dus van 11 mei - 22 juni. In de zienswijze beschrijft u de bezwaren. De ingediende zienswijzen wordt meegewogen in de verdere besluitvorming. Dit betekent niet dat een zienswijze altijd wordt overgenomen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar onderstaand adres:

Hoogheemraadschap van Delfland
t.a.v. Programmamanager Omgevingswet
o.v.v. zienswijze waterschapsverordening 
Postbus 3061
2601 DB te Delft

U kunt uw zienswijze ook mailen naar: loket@hhdelfland.nl, onder vermelding van zienswijze waterschapsverordening.

Vermeld in de zienswijze in ieder geval het volgende:

  • Uw naam en adres, en eventueel telefoonnummer en e-mailadres.
  • De datum.
  • De redenen waarom en over welk onderdeel u een zienswijze indient.
  • Wat u met de zienswijze wilt bereiken, wat u veranderd zou willen hebben.
  • Onderteken de brief met uw handtekening.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via ons Klantcontactcentrum. U kunt op werkdagen van 09:00-16:00 uur bellen naar telefoonnummer (015) 260 81 08. U kunt hiervoor ook een mail sturen naar loket@hhdelfland.nl. Vermeld in deze e-mail in ieder geval het volgende:

  • Dat het gaat om het maken van een mondelinge afspraak voor een zienswijze op de waterschapsverordening.
  • Uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres.


Na de terinzagelegging

Wanneer de periode van terinzagelegging voorbij is, stelt Delfland een Nota van Beantwoording. Hierin staan de antwoorden op alle binnengekomen zienswijzen. Deze Nota van Beantwoording wordt ter besluitvorming aangeboden aan het bestuur van Delfland, samen met de stukken die ter inzage lagen. Na het definitieve besluit, ontvang u een brief met daarbij de Nota van Beantwoording. Hierin kunt u lezen wat er met uw zienswijze is gedaan. In de brief staat ook waar u het besluit op internet kunt lezen.


Meer informatie en vragen

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over de waterschapsverordening? Dan kunt u contact opnemen met Delfland door te bellen naar (015) 260 81 08. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 16:00 uur. Ook kunt u uw vraag mailen naar loket@hhdelfland.nl.