Beleid

Projecten en aanvragen voor vergunningen toetsen we aan de hand van beleid en regels.

Alle projecten en vergunningaanvragen, ook van onszelf, toetsen we aan de hand van ons beleid en de regels. Beleid en regels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Beleid

Het bestuur stelt doelen. De wijze waarop en met welke middelen we deze doelen willen realiseren leggen we vast in beleidsdocumenten. Hierin staat de koers voor het uitvoeren van onze plannen. Het geeft inzicht in wat u van ons kunt verwachten.

Bijvoorbeeld in ons Algemeen Waterkeringenbeleid staat hoe wij onze duinen en dijken beschermen. Het gaat om algemene uitgangspunten. Wateroverlast beperken we door te zorgen voor voldoende afvoercapaciteit van onze gemalen. Of door ruimte te maken waar wij water tijdelijk kunnen opslaan. Ruimte voor water ontstaat bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen. Dit is vastgelegd in de beleidsnota Beperken en voorkomen wateroverlast. Het in stand houden van zo’n berging is van belang. In het beleid staan dan ook uitgangspunten voor het onderhoud en beheer.

In ons beleid over schoon water staat dat wij de waterkwaliteit willen verbeteren en welke middelen we daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In het beleid staat onder meer wat een natuurvriendelijke oever precies is. Waar we die het liefst zien en hoe we die onderhouden. Doelen voor het zuiveren van afvalwater zijn bijvoorbeeld het zoeken naar een toepassing van het gezuiverde water.