Afvalwatertransportsysteem

Op de kaarten van het afvalwatertransportsysteem is aangegeven hoe het stelsel van rioolgemalen en afvalwatertransportleidingen, dat door Delfland wordt beheerd, eruit ziet.

Delfland heeft niet alleen de zorg voor het oppervlaktewatersysteem, maar ook de zorg voor het afvalwater. Stedelijk afvalwater bestaat uit afvalwater van huishoudens, bedrijven, regenwater en soms ook grondwater.
De gemeente zamelt het stedelijk afvalwater in met het gemeentelijke rioolstelsel. Op afgesproken locaties gaat de zorg voor de verwerking van dat afvalwater over op Delfland. Met behulp van gemalen verpompt Delfland het afvalwater door persleidingen naar de verschillende afvalwaterzuiveringen. Het gezuiverde afvalwater wordt vervolgens geloosd op zee of op de Nieuwe Waterweg. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid geleverd.

Gemeentelijk rioleringssysteem en het afvalwatersysteem wordt met éen woord ook wel de afvalwaterketen genoemd. 

De diameter van de persleidingen varieert van 0,25 m. tot 2,20 m. In het laatste geval kan er maximaal zo’n 52.000 m3/uur afvalwater door de leiding worden gepompt. De leidingen staan vaak onder druk (tot zo’n 30 m. waterkolom), we spreken daarom van een persleiding, en variëren in diepteligging van 1 m. onder de grond tot 20 m. onder de grond. Veel leidingen zijn gemaakt van (gewapend) beton, staal of diverse kunststoffen. In de gevallen dat het afvalwater door de zwaartekracht van hoog naar laag stroomt, spreken we van ‘vrij verval leidingen’. 

Er wordt, voor de veiligheid en ook om de leidingen bereikbaar te houden voor beheer en onderhoud, een denkbeeldige strook over de leiding gelegd, genaamd de beschermingszone, van circa 10 meter breed (5 meter uit het hart van de leiding).
In deze zone mogen in beginsel geen werkzaamheden plaatsvinden die de functie van de afvalwatertransportleiding kunnen bedreigen. Wil iemand activiteiten uitvoeren in de beschermingszone, dan moet altijd eerst contact worden opgenomen met Delfland.

In het noordelijk deel van het beheergebied van Delfland, is door Delfland de zorg voor het afvalwater met de bijbehorende leidingen en afvalwaterzuiveringsinstallaties, uitbesteed aan een private partij genaamd Delfluent.

Op bijgaande kaart zijn de leidingen, gemalen en zuiveringen van het afvalwatertransportsysteem in beeld gebracht.