Op wie stemmen?

Hieronder vind je de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen bij Delfland.

VVD PeterOuwendijk 8258[1] VVD Logo[1]

1. VVD
- Waterveiligheid staat centraal.
- Regenwater vasthouden in de wijk en opslaan voor droge periodes ipv van afvoeren naar rioolwaterzuiveringen.
- Verdere verlaging van de tarieven.
- Inzetten op vergroten van het waterbewustzijn.
- Gebouwen en gronden die niet noodzakelijk zijn voor de kerntaken worden afgestoten.
- Het aantal regels wordt de komende jaren aanzienlijk verminderd.
- De klantgerichtheid en de digitalisering worden geïntensiveerd.
- Het eigen energieverbruik wordt verminderd.
- Het waterschap richt zich op haar kerntaken. De rest wordt beëindigd.
Website

AWP foto Hans Middendorp AWP banner 750x250px

2. AWP niet politiek wel deskundig
1. Waterschapsbelasting voor alle huishoudens omlaag! De AWP vindt dat huishoudens teveel betalen.
2. Kroos en rivierkreeftjes verwijderen uit het oppervlaktewater. Kroos geeft veel ergernis en rivierkreeftjes zijn een plaag voor de visstand.
3. Nuttige stoffen en energie terugwinnen uit rioolwater. WC-papier wordt hergebruikt in de wegenbouw. Fosfaat is prima kunstmest.
4. Geen plastic, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het water. In 2017 kwamen 16 bestrijdingsmiddelen boven de norm uit. Dat moet minder!
5. Regenwater is geen afvalwater en hoort niet in het riool. Delfland moet samen met gemeenten ervoor zorgen dat regenwater naar de sloot gaat of in de grond wegzakt.
Website

PvdA 16269600619 91cff5b18f o (1) Pvda logo   Boven elkaar   Rood   RGB

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Bestaanszekerheid in Delfland voor huidige én toekomstige generaties.
- Nu én later zeker zijn van veilige dijken, duinen en droge voeten.
- Zeker zijn van schoon water voor zwemmer en vis; inzet op preventie én handhaving.
- Zeker zijn van zorg voor onze natuur.
- Zeker zijn van een goede aanpak tegen hoosbuien én droogte.
- Zeker zijn van slimme klimaataanpak, energie en hergebruik.
- Zeker van een eerlijke verdeling van de lasten naar draagkracht en profijt.
- Zeker zijn van het oppakken van bewonersinitiatieven.
Website

WS poster Manita CDA cirkel

4. CDA
Veiligheid staat voorop. Het CDA wil de effecten van klimaatverandering, met hoosbuien en lange periodes van droogte, opvangen. Wij willen zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Daarvoor is meer berging is nodig met waterpleinen en meer groen.
Met andere overheden werken we aan beter zwemwater en voorkomen van blauwalg. Water moet voor de inwoners zo veel mogelijk bevaarbaar en schoon zijn. Wij willen nog beter samenwerken met partners zoals land- en tuinbouw. Zo willen wij een waterloket voor inwoners en bedrijven, zodat er één duidelijk punt voor voorlichting, vragen en klachten komt. En meldingen van schade door exoten (muskusratten, rode rivierkreeft).
Medicijnresten en microplastics in het afvalwater zijn een groot probleem. Samen met zorgpartners pakken wij dit bij de bron aan, door actief inwoners en (huis)artsen voor te lichten. Het CDA wil de vele grondstoffen uit afvalwater hergebruiken. Het CDA wil in 2030 een energieneutraal Hoogheemraadschap van Delfland dat zelf energie opwekt. Dit zou het zuiveringstarief kunnen verlagen.
Website

Water Natuurlijk Marcel Belt Water Natuurlijk logo

5. Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is dé partij die zich naast veiligheid hard maakt voor klimaat, natuur en recreatie. Door samenwerking willen we ons gebied leefbaar en welvarend houden.
Groen!
- Klimaatverandering tegengaan door energiebesparing, duurzame energie, tegengaan bodemdaling.
- Aanpassen aan klimaatverandering: meer groen en water in de stad.
- Achteruitgang natuur stoppen: actie voor bijen, grutto’s en meer.
- Afvalwater slim hergebruiken voor grondstoffen.
Genieten!
- Meer zwem- en recreatieplekken voor plezier, sport en beweging.
- Veiligheid door innovatieve en duurzame oplossingen.
Gezond!
- Schoon en gezond water voor mensen, dieren en planten.
- Voorkomen watervervuiling: geen plastic, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.
Gezamenlijk!
- Samen‘werken’ met tuinders, bedrijven, boeren.
- Het waterschap staat voor inwoners klaar met advies en subsidie.
- Eerlijke lastenverdeling en betalen voor gebruik.
Website

pvdd foto bart simon pvdd logo 300x300

6. Partij voor de Dieren
- Het waterschap beheert water klimaatbestendig en duurzaam voor mens en dier.
- Het waterschap bevordert de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones.
- Het waterschap zorgt dat de echte vervuilers betalen.
- Het waterschap stimuleert afkoppeling van regenwater.
- Het waterschap zet zich in om verstening en bodemdaling tegen te gaan.
- Het waterschap zet zich in voor behoud van het cultureel historisch erfgoed en landschap.
- Het waterschap stelt een portefeuillehouder dierenwelzijn aan.
- Het waterschap stopt met het bestrijden van gravende dieren.
- Het waterschap stopt met de verhuur van zijn visrechten voor hengelen.
- Het waterschap maakt stuwen en gemalen vispasseerbaar.
- Het waterschap wordt energieleverancier en grondstofproducent.
Website

50plus foto 50PLUS (nl) Logo.svg

7. 50PLUS
50PLUS zet zich in voor een beheersbare belastingtariefontwikkeling door beperking tot de wettelijke taken van Delfland. Prioriteiten zijn daarbij het streven naar een energie neutrale bedrijfsvoering, creëren van oplossingen voor droogte en wateroverlast en strenge handhaving tegen vervuilers. Het verwijderen van medicijnresten dient voortvarend te worden aangepakt. Door voorlichting dienen inwoners en bedrijven meer inzicht te krijgen in de rol van Delfland en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. De beoogde hoogheemraden dienen voor hun benoeming te worden getoetst op hun vermogen tot collegiaal bestuur.
Website

CU SGP Pieter Jan Hofman (6) Logo CU SGP Delfland verkiezing waterschap II

8. ChristenUnie-SGP
De ChristenUnie/SGP Delfland staat voor een sterk, verantwoord en betrokken waterschap, nu én in de toekomst. Wij gaan actief op pad in de regio en in gesprek met inwoners en bedrijven. Oplossingen worden niet gevonden achter een bureau, maar door gebruik te maken van de kennis en ideeën in het veld. Wij gaan aan de slag met de onderwerpen die leven binnen Delfland en zoeken hierbij innovatieve, nieuwe mogelijkheden Met onze passie voor water maken wij ons hard voor goede bescherming tegen het water, schoon en gezond water voor iedereen en voldoende recreatiemogelijkheden op en rond het water mét respect voor de natuur.
Website

Integer Liberaal Marja Hilders Integer Liberaal Logo 500x500

9. Integer Liberaal
Zuiver bestuur voor schoon water! Alle partijen bepleiten droge voeten, schoon water, veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende zoetwater. De manier waarop, maakt het verschil. Integer bestuur vereist wederzijds respect, echt luisteren, serieus uitzoeken wat wél en niet werkt en gemotiveerd keuzes maken. Delfland is het duurste waterschap van Nederland.
Integer Liberaal wil dat veranderen. Daarom:
- Gezond verstand voorop, ook bij energiemaatregelen!
- De maatschappelijke kosten en baten in kaart brengen!
- Goed luisteren naar inwoners en bedrijven!
- Geen geld over de balk voor prestigeprojecten!
Daar staat Integer Liberaal voor.
Website

PSCC foto lijsttrekker hdr PSCC verkiezingslogo

10. Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC)
1. Delfland, zwemmen in watergebieden;
2. Delfland, asstrooien na crematie op het water verantwoord aanbieden;
3. Delfland, havengebied toegankelijk houden voor werkverkeer;
4. Delfland, recreatieve en toeristische watergebieden moderniseren en gecontroleerd toegankelijk houden;
5. Delfland, innovatieve watertoepassingen meer ontwikkelen;
6. Delfland, kennisuitwisselingsprogramma’s meer stimuleren zowel nationaal als internationaal;
7. Delfland, waterschapsbelasting omlaag voor burgers;
8. Delfland, kwijtschelding invoeren om administratieve lasten en armoede te stoppen;
9. Delfland, duurzame energie meer toepassen;
10. Delfland, bewezen technologie betaalbaar hergebruiken;
11. Delfland, burgerinitiatieven stimuleren;
12. Delfland, zwerfafval stoppen;
13. Delfland, meer duidelijkheid en openheid over subsidies;
14. Delfland, vergroten van samenwerking tussen waterschappen en overheden;
15. Delfland, transparant en duidelijk personeelsbeleid inclusief multicultureel diversiteitsbeleid;
16. Delfland, pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar;
17. Delfland, draagt bij aan gratis openbaar vervoer voor iedereen;
18. Delfland, minder formeel en betere communicatie met de burger.
Website

Gerritsen foto Gerritsen logo

11. Blanco lijst met als eerste kandidaat Gerritsen, D
1. Waterschap afschaffen als overbodige geldverslindende politieke & uitvoerende bestuurslaag.
Politieke bestuurslaag naar de Provincie. Uitvoerende bestuurslaag naar Rijkswaterstaat.
2. Nederland eerst! Geen projecten buiten Nederland. Kennis blijft in Nederland.
3. Islamisering tegengaan door verbod op islamitische kleding & uitingen voor werknemers & cliënten.
4. Personeelsbeleid op basis van de beste kandidaat. Geen discriminatie op geslacht, ras, leeftijd.
5. Stop de klimaatmaffia! Alle klimaatmaffia projecten direct stoppen. Geld terug naar onze mensen.
6. Kosten per verbruik voor burgers, bedrijven, landbouw gelijk. Daardoor lagere kosten voor onze mensen.
6. Bescherm onze mensen. Kerntaak is onze mensen waterveiligheid bieden. Geen overige projecten.
Website

PUUR HennyVanDerMostFoto PUUR 500x500

12. Waterschapspartij PUUR.
PUUR. staat voor een schoon, transparant, duurzaam en solidair Delfland. Wij willen dit met uw hulp bereiken volgens de principes “de vervuiler betaalt” en  “heffingen naar draagkracht”. Hierbij dragen wij de volgende standpunten uit:
• De kerntaken van het waterschap staan altijd voorop; waterveiligheid zonder wateroverlast en schoon natuur- en drinkwater, nu en later.
• Solidariteit en betaalbaarheid.
• Stimuleren waterbewustzijn.
• Aandacht voor omgevingsmanagement.
• Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water.
• Klimaatadaptie.
• Aanpak nieuwe risicogebieden.
• Realistische schuldaflossing.
• Afvalwaterzuivering duurzaam en winstgevend.
• Watertechnische kennis meer te gelde maken.
• Bestuurlijke vernieuwing.
PUUR. wil uiteindelijk:
• Een financieel gezond, betaalbaar, solidair en bestuurlijk transparant Delfland.
Website