Kerntaken

Waar moeten de komende vier jaar over gaan? Wat vind jij, als kiezer, belangrijk? En op welke thema's wordt vanuit Delfland gestuurd?

KOPJE ONDER Zomers onbezorgd een duik in een lokale zwemplas of langs de oever vissen. Hiervoor is gezond en schoon water nodig. Delfland werkt daarom samen met andere belanghebbenden aan meer waternatuur en verbetering van  de chemische en ecologische waterkwaliteit van ons oppervlakte water.
[Thema: gezond, schoon en zoet water]

VEILIG ACHTER DE DIJK Nederland is het land van dijken. Dijken en duinen die ons moeten beschermen tegen het hoge water. Door inspecties, beheer en onderhoud van die dijken en duinen zorgen medewerkers van Delfland ervoor dat we droge voeten houden.
[Thema: waterveiligheid]

KLIMAATBESTENDIG De toenemende klimaatverandering raakt ons allemaal. De woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt. Delfland zoekt samen met partners naar oplossingen om wateroverlast door te veel water of de droogte door te weinig water voor de toekomst te beperken.
[Thema: waterbeheer]

SLIM EN SCHOON Het zuiveren van afvalwater in een belangrijk taak van het waterschap. De komende jaren staat het sluiten van de afvalwaterketen hierbij centraal. Delfland ziet afvalwater niet langer als afval maar als bron van grondstoffen. We ontwikkelen onze zuiveringen door naar energie-, grondstoffen- en zoetwaterfabrieken en nemen maatregelen om onze zuiveringen niet te belasten met schoon hemelwater.
[Thema: afvalwaterketen & zuiveren]

TOEKOMSTBESTENDIG De maatschappij staat voor grote opgaven: energietransitie, circulaire economie, het tegen gaan van en aanpassen aan klimaatverandering. Waterschappen kunnen aan al deze opgaven bijdragen. Delfland zet daarom in op innovatieve en duurzame oplossingen in samenwerking met andere kennisinstellingen.
[Thema: innovatie & duurzaamheid]

SOLIDE DELFLAND Je betaalt jaarlijks belasting aan Delfland. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn. Wat zijn de tarieven, en wat doen we met dit geld?  Delfland wil ook zijn financiële buffers versterken en zodoende meer weerstandsvermogen hebben om risico’s te kunnen beheersen. Zo werken we aan toekomstgericht en een solide Delfland.
[Thema: solide Delfland]

Op woensdag 20 maart 2019 mag je voor de waterschappen weer naar de stembus. Waar Delfland zich de komende vier jaar op in gaat zetten, is mede aan de kiezer van Delfland. Vind je gezond en visrijk water belangrijk, of het innoveren van de zuiveringsfabrieken, of wil je juist dat er meer inzet komt voor het klimaatbestendig maken van onze regio? Dat is aan jou. Dus breng je stem uit, en maak het verschil!
H4O_8fb3jE4
Water in Zicht - Waterveiligheid