Verkiezingen 20 maart 2019

Hallo: we mogen weer stemmen! Praktische informatie Agenda Nog vragen? Informatie voor partijen

Hallo: we mogen weer stemmen!

Delfland is één van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.

Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

In dit gebied zorgt het Hoogheemraadschap van Delfland voor droge voeten en schoon, gezond en gezuiverd (afval) water. Droge voeten en in dat kader klimaatbestendig Delfland. Schoon en voldoende water en in dat kader Delfland circulair. En tenslotte Delfland duurzaam en op termijn energieneutraal. Onder deze twee laatste thema’s maken we ook de rol van waterzuivering zichtbaar. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. En dit blijven wij doen, samen met inwoners, bedrijven en andere overheden.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat het water in de sloot of vaart schoon is, dat we ons veilig voelen achter de dijken en dat wij ook in laag gelegen gebieden weinig wateroverlast ervaren. Maar, er gaat een wereld achter schuil. Die van het waterschap: de medewerkers van Delfland werken 24 uur per dag aan het water in uw buurt.

Stemmen op 20 maart 2019
U betaalt voor al dat waterwerk. Door te stemmen bepaalt u mee hoe Delfland uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Hoe moeten we investeren in de gevolgen van de klimaatveranderingen? Vindt u dat natuur een nog belangrijkere rol moet krijgen bij waterprojecten? Willen we grondstoffen en energie uit afvalwater halen? Kies op 20 maart voor een sterk bestuur dat opkomt voor uw wensen en belangen.

En steeds weer zijn er nieuwe uitdagingen…

Praktische informatie

Ik ga stemmen! Maar hoe doe ik dat? Waar moet ik naartoe? En tot hoe laat kan ik stemmen? De antwoorden op deze, en andere, praktische vragen kunt u hier vinden.

Samen met Provinciale Staten
De Waterschapsverkiezingen worden, net zoals vier jaar geleden, weer gecombineerd met die van de Provinciale Staten. U kunt dus op 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen.

Kiesgerechtigden
Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in het beheergebied van ons waterschap, mag stemmen voor het algemeen bestuur van Delfland. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Stempas
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een groene stempas.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Een stem moet wel binnen de grenzen van het waterschap worden uitgebracht. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.

Stemmen
Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen. Openingstijden stembureaus: 7:30 – 21:00 uur. Stemmen kan alleen bij het tonen van uw stempas en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Hoe moet u stemmen?
1. Bij inleveren stempas ontvangt u een stembiljet
2. Met het stembiljet gaat u in een stemhokje
3. U kleurt het vakje voor de kandidaat rood
4. U vouwt het stembiljet op
5. En stopt het in de stembus voor waterschappen

Ziek? Op vakantie? Geen tijd? Machtig een bekende!
1. Vul de achterkant van uw stempas in
2. Geef kopie van uw identiteitsbewijs mee
Let op! Stemmen voor een ander kan alléén tegelijk met de eigen stem.

Stempas niet ontvangen
Vervangende stempas opvragen: Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Website gemeente
Op de website van uw gemeente vindt u alle informatie over de verkiezingen die woensdag 20 maart 2019 worden gehouden. Bijvoorbeeld: waar u kunt stemmen, openingstijden en toegankelijkheid.

Downloads en meer informatie

Agenda

Hier kunt u de vastgelegde data vinden rond de verkiezingen.

JANUARI

21 (t/m 4 februari) In de twee weken voorafgaand aan 4 februari (dag van de kandidaatstelling) worden er voorcontroles gehouden van de in te leveren kandidatenlijsten

FEBRUARI

04 Dag van de Kandidaatstelling

08 Openbare zitting van het centraal stembureau, waarin wordt beslist over de geldigheid
      en nummering van de kandidaat lijsten

18 Campagne van start: landelijke campagne website & stemhulp live

MAART

06 Uiterste datum waarop iedereen een stempas moet hebben ontvangen

16 Uiterste datum waarop iedereen informatie moet hebben ontvangen over de
      kandidatenlijsten, adressen en openingstijden stemlokalen

20 Dag van de Waterschapsverkiezingen

21 Voorlopige verkiezingsuitslag (op partijniveau)

25 Openbare zitting van het hoofdstembureau om de officiële uitslag vast te stellen

27 Afscheid van het oude bestuur

28 Installatie van het nieuwe bestuur

Gezuiverd afvalwater

Nog vragen?

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen (rechts). Mocht hier het antwoord op uw vraag niet tussen staan, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op. Dan helpen wij u op die manier graag verder.

Contactgegevens Projectgroep Verkiezingen:
Mail: verkiezingen@hhdefland.nl
Bel: 015-2608108

Downloads en meer informatie

Informatie voor partijen

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit 30 leden en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Alle inwoners van het beheergebied van Delfland, die op die dag 18 jaar of ouder zijn, mogen hun stem uitbrengen voor 21 vertegenwoordigers (de ‘ingezetenen’) in het algemeen bestuur.

Naast deze 21 zetels heeft het algemeen bestuur een aantal zogenoemde ‘geborgde’ zetels (totaal 9). Dit zijn de vertegenwoordigers van de Land- en tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). De benoeming van deze vertegenwoordigers gebeurt niet via de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019, maar via genoemde belangenorganisaties.

Registratie van een partij of groepering
Politieke groeperingen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn en willen deelnemen aan de verkiezing met hun naam ('aanduiding') op de kieslijst, moeten deze uiterlijk op 24 december 2018 registreren bij het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze geregistreerde aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

Document: Bekendmaking procedure Registratie (pdf, 111 kB)

Document: Verzoek tot registratie (pdf, 160 kB)

Kandidaatstelling
Op maandag 4 februari 2019 moeten de kandidatenlijsten tussen 09.00 en 17.00 uur worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau van Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft. Voor het exacte tijdstip van inleveren van de kandidatenlijsten en het gebruik maken van de mogelijkheid tot een voorcontrole in week 4 of 5 worden op verzoek afspraken ingepland. Voor verdere informatie over de kandidaatstelling, bekijk de documentatie rechts.

Contact
Heeft u vragen over de waterschapsverkiezingen, stuur dan een mail naar: verkiezingen@hhdefland.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 015-2608108.