Verkiezingen 20 maart 2019

Partijen sluiten breed gedragen akkoord voor Delfland Nieuws Praktische informatie Kerntaken Op wie stemmen? Agenda Nog vragen? Over bestuur

Praktische informatie

Ik ga stemmen! Maar hoe doe ik dat? Waar moet ik naartoe? En tot hoe laat kan ik stemmen? De antwoorden op deze, en andere, praktische vragen kunt u hier vinden.

Samen met Provinciale Staten
De Waterschapsverkiezingen worden, net zoals vier jaar geleden, weer gecombineerd met die van de Provinciale Staten. Je kunt dus op 20 maart 2019 in één stembureau voor beide verkiezingen stemmen.

Kiesgerechtigden
Iedereen van 18 jaar of ouder, die woont in het beheergebied van ons waterschap, mag stemmen voor het algemeen bestuur van Delfland. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Stempas
Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op hun huisadres een uitnodiging om te stemmen: een groene stempas.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wil stemmen dan waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Een stem moet wel binnen de grenzen van het waterschap worden uitgebracht. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen.

Stemmen
Op woensdag 20 maart 2019 mag je stemmen. Openingstijden stembureaus: 7:30 – 21:00 uur. Stemmen kan alleen bij het tonen van je stempas en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Hoe moet u stemmen?
1. Bij inleveren stempas ontvang je een stembiljet
2. Met het stembiljet ga je in een stemhokje
3. Je kleurt het vakje voor de kandidaat rood
4. Je vouwt het stembiljet op
5. En stopt het in de stembus voor waterschappen

Ziek? Op vakantie? Geen tijd? Machtig een bekende!
1. Vul de achterkant van je stempas in
2. Geef kopie van je identiteitsbewijs mee
Let op! Stemmen voor een ander kan alléén tegelijk met de eigen stem.

Stempas niet ontvangen
Vervangende stempas opvragen: Een kiezer die ten onrechte geen stempas heeft ontvangen of die zijn stempas is verloren, kan bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Website gemeente
Op de website van je gemeente vind je alle informatie over de verkiezingen die woensdag 20 maart 2019 worden gehouden. Bijvoorbeeld: waar je kunt stemmen, openingstijden en toegankelijkheid.

Waarom mogen we stemmen voor het waterschap?

Downloads en meer informatie

Kerntaken

Waar moeten de komende vier jaar over gaan? Wat vind jij, als kiezer, belangrijk? En op welke thema's wordt vanuit Delfland gestuurd?

KOPJE ONDER Zomers onbezorgd een duik in een lokale zwemplas of langs de oever vissen. Hiervoor is gezond en schoon water nodig. Delfland werkt daarom samen met andere belanghebbenden aan meer waternatuur en verbetering van  de chemische en ecologische waterkwaliteit van ons oppervlakte water.
[Thema: gezond, schoon en zoet water]

VEILIG ACHTER DE DIJK Nederland is het land van dijken. Dijken en duinen die ons moeten beschermen tegen het hoge water. Door inspecties, beheer en onderhoud van die dijken en duinen zorgen medewerkers van Delfland ervoor dat we droge voeten houden.
[Thema: waterveiligheid]

KLIMAATBESTENDIG De toenemende klimaatverandering raakt ons allemaal. De woon- en leefomgeving moet op tijd klimaatbestendig worden gemaakt. Delfland zoekt samen met partners naar oplossingen om wateroverlast door te veel water of de droogte door te weinig water voor de toekomst te beperken.
[Thema: waterbeheer]

SLIM EN SCHOON Het zuiveren van afvalwater in een belangrijk taak van het waterschap. De komende jaren staat het sluiten van de afvalwaterketen hierbij centraal. Delfland ziet afvalwater niet langer als afval maar als bron van grondstoffen. We ontwikkelen onze zuiveringen door naar energie-, grondstoffen- en zoetwaterfabrieken en nemen maatregelen om onze zuiveringen niet te belasten met schoon hemelwater.
[Thema: afvalwaterketen & zuiveren]

TOEKOMSTBESTENDIG De maatschappij staat voor grote opgaven: energietransitie, circulaire economie, het tegen gaan van en aanpassen aan klimaatverandering. Waterschappen kunnen aan al deze opgaven bijdragen. Delfland zet daarom in op innovatieve en duurzame oplossingen in samenwerking met andere kennisinstellingen.
[Thema: innovatie & duurzaamheid]

SOLIDE DELFLAND Je betaalt jaarlijks belasting aan Delfland. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn. Wat zijn de tarieven, en wat doen we met dit geld?  Delfland wil ook zijn financiële buffers versterken en zodoende meer weerstandsvermogen hebben om risico’s te kunnen beheersen. Zo werken we aan toekomstgericht en een solide Delfland.
[Thema: solide Delfland]

Op woensdag 20 maart 2019 mag je voor de waterschappen weer naar de stembus. Waar Delfland zich de komende vier jaar op in gaat zetten, is mede aan de kiezer van Delfland. Vind je gezond en visrijk water belangrijk, of het innoveren van de zuiveringsfabrieken, of wil je juist dat er meer inzet komt voor het klimaatbestendig maken van onze regio? Dat is aan jou. Dus breng je stem uit, en maak het verschil!
Water in Zicht - Waterveiligheid

Op wie stemmen?

Hieronder vind je de partijen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen bij Delfland.

VVD PeterOuwendijk 8258[1] VVD Logo[1]

1. VVD
- Waterveiligheid staat centraal.
- Regenwater vasthouden in de wijk en opslaan voor droge periodes ipv van afvoeren naar rioolwaterzuiveringen.
- Verdere verlaging van de tarieven.
- Inzetten op vergroten van het waterbewustzijn.
- Gebouwen en gronden die niet noodzakelijk zijn voor de kerntaken worden afgestoten.
- Het aantal regels wordt de komende jaren aanzienlijk verminderd.
- De klantgerichtheid en de digitalisering worden geïntensiveerd.
- Het eigen energieverbruik wordt verminderd.
- Het waterschap richt zich op haar kerntaken. De rest wordt beëindigd.
Website

AWP foto Hans Middendorp AWP banner 750x250px

2. AWP niet politiek wel deskundig
1. Waterschapsbelasting voor alle huishoudens omlaag! De AWP vindt dat huishoudens teveel betalen.
2. Kroos en rivierkreeftjes verwijderen uit het oppervlaktewater. Kroos geeft veel ergernis en rivierkreeftjes zijn een plaag voor de visstand.
3. Nuttige stoffen en energie terugwinnen uit rioolwater. WC-papier wordt hergebruikt in de wegenbouw. Fosfaat is prima kunstmest.
4. Geen plastic, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in het water. In 2017 kwamen 16 bestrijdingsmiddelen boven de norm uit. Dat moet minder!
5. Regenwater is geen afvalwater en hoort niet in het riool. Delfland moet samen met gemeenten ervoor zorgen dat regenwater naar de sloot gaat of in de grond wegzakt.
Website

PvdA 16269600619 91cff5b18f o (1) Pvda logo   Boven elkaar   Rood   RGB

3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Bestaanszekerheid in Delfland voor huidige én toekomstige generaties.
- Nu én later zeker zijn van veilige dijken, duinen en droge voeten.
- Zeker zijn van schoon water voor zwemmer en vis; inzet op preventie én handhaving.
- Zeker zijn van zorg voor onze natuur.
- Zeker zijn van een goede aanpak tegen hoosbuien én droogte.
- Zeker zijn van slimme klimaataanpak, energie en hergebruik.
- Zeker van een eerlijke verdeling van de lasten naar draagkracht en profijt.
- Zeker zijn van het oppakken van bewonersinitiatieven.
Website

WS poster Manita CDA cirkel

4. CDA
Veiligheid staat voorop. Het CDA wil de effecten van klimaatverandering, met hoosbuien en lange periodes van droogte, opvangen. Wij willen zorgen dat er voldoende zoetwater beschikbaar blijft. Daarvoor is meer berging is nodig met waterpleinen en meer groen.
Met andere overheden werken we aan beter zwemwater en voorkomen van blauwalg. Water moet voor de inwoners zo veel mogelijk bevaarbaar en schoon zijn. Wij willen nog beter samenwerken met partners zoals land- en tuinbouw. Zo willen wij een waterloket voor inwoners en bedrijven, zodat er één duidelijk punt voor voorlichting, vragen en klachten komt. En meldingen van schade door exoten (muskusratten, rode rivierkreeft).
Medicijnresten en microplastics in het afvalwater zijn een groot probleem. Samen met zorgpartners pakken wij dit bij de bron aan, door actief inwoners en (huis)artsen voor te lichten. Het CDA wil de vele grondstoffen uit afvalwater hergebruiken. Het CDA wil in 2030 een energieneutraal Hoogheemraadschap van Delfland dat zelf energie opwekt. Dit zou het zuiveringstarief kunnen verlagen.
Website

Water Natuurlijk Marcel Belt Water Natuurlijk logo

5. Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is dé partij die zich naast veiligheid hard maakt voor klimaat, natuur en recreatie. Door samenwerking willen we ons gebied leefbaar en welvarend houden.
Groen!
- Klimaatverandering tegengaan door energiebesparing, duurzame energie, tegengaan bodemdaling.
- Aanpassen aan klimaatverandering: meer groen en water in de stad.
- Achteruitgang natuur stoppen: actie voor bijen, grutto’s en meer.
- Afvalwater slim hergebruiken voor grondstoffen.
Genieten!
- Meer zwem- en recreatieplekken voor plezier, sport en beweging.
- Veiligheid door innovatieve en duurzame oplossingen.
Gezond!
- Schoon en gezond water voor mensen, dieren en planten.
- Voorkomen watervervuiling: geen plastic, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten.
Gezamenlijk!
- Samen‘werken’ met tuinders, bedrijven, boeren.
- Het waterschap staat voor inwoners klaar met advies en subsidie.
- Eerlijke lastenverdeling en betalen voor gebruik.
Website

pvdd foto bart simon pvdd logo 300x300

6. Partij voor de Dieren
- Het waterschap beheert water klimaatbestendig en duurzaam voor mens en dier.
- Het waterschap bevordert de aanleg van natuurgebieden en verbindingszones.
- Het waterschap zorgt dat de echte vervuilers betalen.
- Het waterschap stimuleert afkoppeling van regenwater.
- Het waterschap zet zich in om verstening en bodemdaling tegen te gaan.
- Het waterschap zet zich in voor behoud van het cultureel historisch erfgoed en landschap.
- Het waterschap stelt een portefeuillehouder dierenwelzijn aan.
- Het waterschap stopt met het bestrijden van gravende dieren.
- Het waterschap stopt met de verhuur van zijn visrechten voor hengelen.
- Het waterschap maakt stuwen en gemalen vispasseerbaar.
- Het waterschap wordt energieleverancier en grondstofproducent.
Website

50plus foto 50PLUS (nl) Logo.svg

7. 50PLUS
50PLUS zet zich in voor een beheersbare belastingtariefontwikkeling door beperking tot de wettelijke taken van Delfland. Prioriteiten zijn daarbij het streven naar een energie neutrale bedrijfsvoering, creëren van oplossingen voor droogte en wateroverlast en strenge handhaving tegen vervuilers. Het verwijderen van medicijnresten dient voortvarend te worden aangepakt. Door voorlichting dienen inwoners en bedrijven meer inzicht te krijgen in de rol van Delfland en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. De beoogde hoogheemraden dienen voor hun benoeming te worden getoetst op hun vermogen tot collegiaal bestuur.
Website

CU SGP Pieter Jan Hofman (6) Logo CU SGP Delfland verkiezing waterschap II

8. ChristenUnie-SGP
De ChristenUnie/SGP Delfland staat voor een sterk, verantwoord en betrokken waterschap, nu én in de toekomst. Wij gaan actief op pad in de regio en in gesprek met inwoners en bedrijven. Oplossingen worden niet gevonden achter een bureau, maar door gebruik te maken van de kennis en ideeën in het veld. Wij gaan aan de slag met de onderwerpen die leven binnen Delfland en zoeken hierbij innovatieve, nieuwe mogelijkheden Met onze passie voor water maken wij ons hard voor goede bescherming tegen het water, schoon en gezond water voor iedereen en voldoende recreatiemogelijkheden op en rond het water mét respect voor de natuur.
Website

Integer Liberaal Marja Hilders Integer Liberaal Logo 500x500

9. Integer Liberaal
Zuiver bestuur voor schoon water! Alle partijen bepleiten droge voeten, schoon water, veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende zoetwater. De manier waarop, maakt het verschil. Integer bestuur vereist wederzijds respect, echt luisteren, serieus uitzoeken wat wél en niet werkt en gemotiveerd keuzes maken. Delfland is het duurste waterschap van Nederland.
Integer Liberaal wil dat veranderen. Daarom:
- Gezond verstand voorop, ook bij energiemaatregelen!
- De maatschappelijke kosten en baten in kaart brengen!
- Goed luisteren naar inwoners en bedrijven!
- Geen geld over de balk voor prestigeprojecten!
Daar staat Integer Liberaal voor.
Website

PSCC foto lijsttrekker hdr PSCC verkiezingslogo

10. Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC)
1. Delfland, zwemmen in watergebieden;
2. Delfland, asstrooien na crematie op het water verantwoord aanbieden;
3. Delfland, havengebied toegankelijk houden voor werkverkeer;
4. Delfland, recreatieve en toeristische watergebieden moderniseren en gecontroleerd toegankelijk houden;
5. Delfland, innovatieve watertoepassingen meer ontwikkelen;
6. Delfland, kennisuitwisselingsprogramma’s meer stimuleren zowel nationaal als internationaal;
7. Delfland, waterschapsbelasting omlaag voor burgers;
8. Delfland, kwijtschelding invoeren om administratieve lasten en armoede te stoppen;
9. Delfland, duurzame energie meer toepassen;
10. Delfland, bewezen technologie betaalbaar hergebruiken;
11. Delfland, burgerinitiatieven stimuleren;
12. Delfland, zwerfafval stoppen;
13. Delfland, meer duidelijkheid en openheid over subsidies;
14. Delfland, vergroten van samenwerking tussen waterschappen en overheden;
15. Delfland, transparant en duidelijk personeelsbeleid inclusief multicultureel diversiteitsbeleid;
16. Delfland, pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar;
17. Delfland, draagt bij aan gratis openbaar vervoer voor iedereen;
18. Delfland, minder formeel en betere communicatie met de burger.
Website

Gerritsen foto Gerritsen logo

11. Blanco lijst met als eerste kandidaat Gerritsen, D
1. Waterschap afschaffen als overbodige geldverslindende politieke & uitvoerende bestuurslaag.
Politieke bestuurslaag naar de Provincie. Uitvoerende bestuurslaag naar Rijkswaterstaat.
2. Nederland eerst! Geen projecten buiten Nederland. Kennis blijft in Nederland.
3. Islamisering tegengaan door verbod op islamitische kleding & uitingen voor werknemers & cliënten.
4. Personeelsbeleid op basis van de beste kandidaat. Geen discriminatie op geslacht, ras, leeftijd.
5. Stop de klimaatmaffia! Alle klimaatmaffia projecten direct stoppen. Geld terug naar onze mensen.
6. Kosten per verbruik voor burgers, bedrijven, landbouw gelijk. Daardoor lagere kosten voor onze mensen.
6. Bescherm onze mensen. Kerntaak is onze mensen waterveiligheid bieden. Geen overige projecten.
Website

PUUR HennyVanDerMostFoto PUUR 500x500

12. Waterschapspartij PUUR.
PUUR. staat voor een schoon, transparant, duurzaam en solidair Delfland. Wij willen dit met uw hulp bereiken volgens de principes “de vervuiler betaalt” en  “heffingen naar draagkracht”. Hierbij dragen wij de volgende standpunten uit:
• De kerntaken van het waterschap staan altijd voorop; waterveiligheid zonder wateroverlast en schoon natuur- en drinkwater, nu en later.
• Solidariteit en betaalbaarheid.
• Stimuleren waterbewustzijn.
• Aandacht voor omgevingsmanagement.
• Delta-aanpak waterkwaliteit en zoet water.
• Klimaatadaptie.
• Aanpak nieuwe risicogebieden.
• Realistische schuldaflossing.
• Afvalwaterzuivering duurzaam en winstgevend.
• Watertechnische kennis meer te gelde maken.
• Bestuurlijke vernieuwing.
PUUR. wil uiteindelijk:
• Een financieel gezond, betaalbaar, solidair en bestuurlijk transparant Delfland.
Website

Agenda

Hier kunt u de vastgelegde data vinden rond de verkiezingen.

JANUARI

21 (t/m 4 februari) In de twee weken voorafgaand aan 4 februari (dag van de kandidaatstelling) worden er voorcontroles gehouden van de in te leveren kandidatenlijsten

FEBRUARI

04 Dag van de Kandidaatstelling

08 Openbare zitting van het centraal stembureau, waarin wordt beslist over de geldigheid
      en nummering van de kandidaat lijsten

18 Campagne van start: landelijke campagne website & stemhulp live

MAART

06 Uiterste datum waarop iedereen een stempas moet hebben ontvangen

16 Uiterste datum waarop iedereen informatie moet hebben ontvangen over de
      kandidatenlijsten, adressen en openingstijden stemlokalen

20 Dag van de Waterschapsverkiezingen

21 Voorlopige verkiezingsuitslag (op partijniveau)

25 Openbare zitting van het hoofdstembureau om de officiële uitslag vast te stellen

27 Afscheid van het oude bestuur

28 Installatie van het nieuwe bestuur

Waterschapsverkiezingen gaat over schoon water

Nog vragen?

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen (rechts). Mocht hier het antwoord op je vraag niet tussen staan, neem dan via onderstaande gegevens contact met ons op. Dan helpen wij jeop die manier graag verder.

Contactgegevens Projectgroep Verkiezingen:
Mail:
Bel: 015-2608108

Waterschapsverkiezingen gaat over afvalwaterzuivering

Downloads en meer informatie

Over bestuur

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit 30 leden en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. Alle inwoners van het beheergebied van Delfland, die op die dag 18 jaar of ouder zijn, mogen hun stem uitbrengen voor 21 vertegenwoordigers (de ‘ingezetenen’) in het algemeen bestuur.

Naast deze 21 zetels heeft het algemeen bestuur een aantal zogenoemde ‘geborgde’ zetels (totaal 9). Dit zijn de vertegenwoordigers van de Land- en tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren (VBNE). De benoeming van deze vertegenwoordigers gebeurt niet via de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019, maar via genoemde belangenorganisaties.

Contact
Heeft u vragen over de waterschapsverkiezingen, stuur dan een mail naar: verkiezingen@hhdelfland.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 015-2608108.

Waterschapsverkiezingen gaat over klimaatverandering