College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (8 november 2016)

Agenda- punt Onderwerp
1
VASTSTELLING AGENDA D&H d.d. 08 november 2016
21. Agenda DH 08 november 2016
2
BESLUITENLIJST EN ACTIEPUNTENLIJST
1. Concept besluitenlijst DH 25 oktober 2016 2. Actiepuntenlijst DH 25 oktober 2016
3
BESLISPUNTEN
3.a
Bespreekstukken
3.a.1
Collectieve zuivering bestrijdingsmiddelen op AWZI Nieuwe Waterweg
Voorstel_53649.doc Bijlage 2a: Brief Unie van Waterschappen Bijlage 2b: Bijlage bij brief Unie van Waterschappen Brief aan I&M over Centrale zuivering gewasbeschermingsmiddelen
3.a.2
Stand van zaken project huisvestingsplan Gemeenlandshuis
Voorstel_54172.doc 1. Stand van zaken project huisvestingsplan Gemeenlandshuis, ons kenmerk 1275412 1.a Foto's Gemeenlandshuis juli 2016 1.b Foto's Gemeenlandshuis oktober 2016 2. Plattegrond met vlekaanduiding bestuur en fractiekamers vs 1.0 2.a Bijvoegsel bij Plattegrond met vlekaanduiding bestuur en fractiekamers
3.a.3
Korte meldingen commissies d.d. 1 november 2016
1. Korte meldingen commissie BOB 1 november 2016 v2 2. Korte meldingen commissie SWW 1 november 2016 3. Korte meldingen commissie GSG 1 november 2016
3.a.4
Vaststellen agenda V.V. 15 december 2016
Voorstel_48304.doc 1. Voorlopige agenda VV 15 december 2016 v3 2. Voorlopige agenda cie BOB 29 november 2016 v3 3. Voorlopige agenda cie SWW 29 november 2016 v3 4. Voorlopige agenda cie GSG 29 november 2016 v3
3.a.5
Evaluaties deelname Amsterdam International WaterWeek (AIWW), Big Improvement Day (BID) en Clean Tech Delta (CTD)
Voorstel_54217.doc Evaluatie AIWW BID CTD versie 2 nov.
3.a.6
Waterwindow
3.a.7
Najaarsbrief 2016
Voorstel_47592.doc 1. Najaarsbrief aan VV, ons kenmerk 1279694
3.a.8
Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015
Voorstel_53795.doc Bijlage 1 Samenvatting BVZ 2015 Bijlage 2 Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015__Delfland Bijlage 3 Bedrijfsvergelijking_zuiveringsbeheer2015 Bijlage 4 Brief aan VV inzake Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2015, ons kenmerk 1283624
3.b
Hamerstukken
3.b.1
Projectplan Delflandse Dijk Spuihaven (gemeente Schiedam)
Voorstel_50564.doc Bijlage 1 Projectplan Dijkverbetering Spuihaven Bijlage 2 Besluit GS mer-beoordeling Bijlage 3 Publicatie ontwerp-projectplan Staatscourant Bijlage 4 Concept-aanbiedingsbrief verzoek goedkeuring projectplan
3.b.2
Aanpassing investeringsplan en uitvoeringskrediet lokaal knelpunt Kalfjeslaan (gemeente Delft)
Voorstel_53636.doc
3.b.3
Energie efficiency plan 2017-2020
Voorstel_53804.doc Brief aan VV inzake Energie Efficiëntie Plan 2017-2020 EEP 2017-2020 MJA Hoogheemraadschap van Delfland_definitief Energie efficiëncyplan 2017-2020, ons kenmerk 1279156 Opmerkingen op EEP en DenHstuk.
3.b.4
RBG: Zienswijze over ontwerp 1e wijziging begroting 2017 van GR Regionale Belasting Groep
Voorstel_53877.doc 1. 20160919 Verzoek zienswijze HHD concept 1e wijziging begroting 2017 RBG 1.a 19.09.16-4 agendapunt 4 1e wijziging begroting 2017 RBG a.g.v. wijziging kwijtscheldingsbeleid hhsk def 2. Brief D&H inz. zienswijze ontwerp 1e wijziging begroting 2017 RBG, ons kenmerk 1280392 2. Brief VV inz. zienswijze ontwerp 1e wijziging begroting 2017 RBG
3.b.5
Richtlijnenbrief Jaarrekening 2016
Voorstel_54077.doc 1. Richtlijnenbrief jaarrekening 2016 def.
3.b.6
Deelname Platform Slappe Bodems
Voorstel_53814.doc
3.b.7
Investeringsplan en uitvoeringskrediet stuwen Vlinderstrik, Zuidpolder Berkel
Voorstel_53878.doc Schetsontwerp Stuwen Vlinderstrik
3.b.8
Investeringsplan en uitvoeringskrediet peilbesluit Nieuwland-Noordland (Hoek van Holland)
Voorstel_53809.doc Bijlage 1 situatie peilbesluit Nieuwland-Noordland maatregel stuw Kappitt
3.b.9
Waterbeheersing Korftlaan
Voorstel_54221.doc Bijlage 2 beschrijving gemaal Korftlaan. Bijlage 3 kaart maatregelen. Bijlage 4 variantenstudie gemaal Korftlaan Bijlage 5A VO Poldergemaal Korftlaan_situatie Bijlage 5B VO Poldergemaal Korftlaan_ontwerp
3.b.10
Aalmigratie en -populatie Delfland
Voorstel_54058.doc Bijlage 1 Onderzoeksplan aalmigratie en -populatie aangepast.
3.b.11
Bezwaarschriftenverordening Hoogheemraadschap van Delfland
Voorstel_52595.doc Bezwaarschriftenverordening Hoogheemraadschap van Delfland.
3.b.12
Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland
Voorstel_52596.doc DMSP-#1278495-v1-Verordening_Nadeelcompensatie_Hoogheemraadschap_van_Delfland_2016.
3.b.13
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inkoopbeleid
Beantwoording vragen inkoop en aanbestedingenbeleid delfland
4
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
4.1
Openstaande uitnodigingen
Uitnodigingen 20 oktober - 02 november 2016
4.2
Lijst ingekomen post D&H
Overzicht ingekomen DenH post 20-10 tm 02-11-2016
4.3
Brief UvW inzake Informatie over Stichting Schilthuisfonds
Nadere informatie over Stichting Schilthuisfonds.
4.4
Overzicht intentieverklaringen 2009-2015
Intentieverklaringen afgesloten 2009-2015, ter afdoening van actiepunt D&H 3361
4.5
Verkenning kansrijke verbindingen Waterschappen en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
Analyse kansrijke verbindingen Waterschappen - MRDH DEFINITIEF II MEMO bestuurders kansrijke verbindingen.
4.6
Collectieve zuivering glastuinbouw: gezamenlijke brief UvW - LTO Glaskracht NL aan Staatssecretaris Dijksma
1. Brief Collectieve zuivering glastuinbouw 16-10 brief aan Stas Dijksma 2. Bijlage Collectieve zuivering glastuinbouw 16-10 brief aan Stas Dijksma
4.7
RBO Rijn-West, 27 oktober 2016
Agenda RBO Rijn-West - 27 oktober 2016 Bijlage 10 - Oplegnotitie Werkgroep Doelafleiding 2021 Bijlage 12 - Op weg naar een Rijn-West monitoringsplanvismigratie Bijlage 14 - Kernboodschap stroomgebied Rijn-West - v3 Bijlage 16 ingekort - Mijlpalen waterkwaliteit 2016-2021 - oktober2016 Bijlage 6 - Oplegnotitie Delta-aanpak Waterkwaliteit & Zoetwater Bijlage 7 - Intentieverklaring Delta-Aanpak_versie StuurgroepWater 12 okt Bijlage 9a - Oplegnotitie RWS voorstel verbreding scopewaterakkoorden v2 Bijlage 9b - RWS waterakkoorden
V.6
SLUITING