Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water (3 november 2015)

Agenda- punt Onderwerp
01
Opening, vaststellen agenda
Agenda cie GSG 3 november 2015 oproepbrief commissie gezond, schoon en gezuiverd water 3 november 2015
02
Vaststellen notulen van de vergadering van 8 september, inclusief toezeggingenlijst
1. Conceptnotulen cie GSG d.d. 8 september 2015 2. TOEZEGGINGENLIJST CIE GSG TBV CIE GSG 8 SEPT 2015
03
Mededelingen
03.a
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
03.b
Terugkoppeling uit Unie Commissies
04.B
Bespreekstukken
04.B.02
Begroting 2016 en uitvoeringsprogramma
Voorstel_40018.doc 1. Brief aan VV bij Programmabegroting 2016, meerjarenraming 2017-2021 en uitvoeringsprogramma 2016-2021 dms 1222253, getekende versie 2. Concept Programmabegroting 2016-2021 vs 2015-11-03 3. Concept uvp vs 2015-11-03
04.B.09
Aquon - behandeling motie
04.B.10
Maatregelplan lokale knelpunten en kansen waterkwaliteit 5de ronde
Voorstel_43985.doc 1 maatregelenplan lokale knelpunten en kansen 2015 vs20151006. 3 Tabel voortgang Lokale knelpunten waterkwaliteit 18 sep.
04.B.26
Afschrift van brieven inzake Stand van zaken & vervolg Ketenakkoord Fosfaatkringloop van Nutrient Platform NL en van staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
1. Brief van nutrient platform nl 2. Bijlage bij brief van nutrient platform nl 3. Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake voortgang ketenakkoord fosfaatkringloop
04.B.28
Kroosbestrijding: resultaten van veldproeven en maatregelen in het kader van lokale knelpunten waterkwaliteit
Voorstel_42546.doc 1. Kroosbestrijding, resultaten van veldproeven 2013 en 2014 (v3); HHDelfland [2015] 2. Sfeerfoto. 3. Brief aan VV inzake kroosbestrijding, resultaten van veldproeven 2013 en 2014
04.B.29
Verklaring van Amersfoort: de opgave voor schoon en voldoende water
1. brief aan VV over Verklaring van Amersfoort 2. Verklaring van Amersfoort - 27 mei 2015
04.B.30
Voorzuivering glastuinbouwsector Delfland – pilot Westland
Voorstel_44934.doc 1. Brief aan Commissie BOB 2. Verkenning naar de haalbaarheid van de centrale aanpak voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen op AWZI Nieuwe Waterweg (Pilot Westland) 3. Eindrapport Pilot Westland
04.B.31
Rapportage Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen - 1e halfjaar 2015
Rapportage RoSA - 1e halfjaar 2015
04.H
Hamerstukken
05
Informatie
06
Rondvraag en sluiting