College van Dijkgraaf en Hoogheemraden (10 november 2015)

Agenda- punt Onderwerp
1
VASTSTELLING AGENDA D&H d.d. 10 november 2015
25. Agenda D&H 10 november 2015
2
BESLUITENLIJST
25. Besluitenlijst DH 27 oktober 2015
3
BESLISPUNTEN
3.a
Bespreekstukken
3.a.1
Vaststellen agenda VV d.d. 17 december 2015
Voorstel_40780.doc 1. Voorlopige agenda cie BOB 1 december 2015 v2 2. Voorlopige agenda cie BOB 1 december 2015 3. Voorlopige agenda cie SWW 1 december 2015 4. Voorlopige agenda cie GSG 1 december 2015
3.a.2
Korte meldingen commissies d.d. 3 november 2015
1. Korte meldingen Cie BOB 3 november 2015 2. Korte meldingen Cie SWW 3 november 2015 3. Korte meldingen Cie GSG 3 november 2015 v2
3.a.3
Verordening bezoldiging, vergoedingen en tegemoetkomingen bestuursleden Hoogheemraadschap van Delfland (Nazending)
3.a.4
Najaarsbrief 2015
3.a.5
Ontwerp Verordening Kwijtscheldingsregeling Delfland 2016
Voorstel_42464.doc 1. Nota van beantwoording VV 19 11 versie 20151109 2. Beantwoording schriftelijke vragen versie 20151109 2.a Bijlage bij beantwoording schriftelijke vragen kwijtschelding 3. Brief aan de Unie van Waterschappen inzake wijziging kwijtscheldingsbeleid 4. Brief aan gemeenteraden inzake versobering kwijtschelding zuiveringsheffing 4. Verzamelde vragen van de categorien en fracties van de VV Delfland fractie 50plus
3.a.6
Rapport inventarisatie weidevogels waterberging Woudse polder
Voorstel_45973.doc WEIDEVOGELINVENTARISATIE 2015 Waterberging Woudse Polder
3.b
Hamerstukken
25. Hamerstukken D&H 10 november 2015
3.b.1
Zienswijze Aquon begrotingswijziging 2016
Voorstel_45728.doc 1.Concept zienswijze op eerste begrotingswijziging (versie DH) 2.Brief aan college Verzoek zienswijze op eerste begrotingswijziging 3.Eerste begrotingswijzinging 2016 4.Aquon ombouwen
3.b.2
Informatieve brief VV": subsidieregeling "voorkomen erfafspoeling"
Informatieve brief vv inzake Subsidie beperken gevolgen erfafspoeling 2015-2016, ons kenmerk 1220085
3.b.3
Aanpak pilot optimalisatie waterplantzones
Voorstel_45465.doc Informatieve brief aan VV inzake stand van zaken pilot optimalisatie waterplantzones - getekende versie
3.b.4
Dynamische inzet van gietwaterbassins
Voorstel_43787.doc 2015 10 01 DIG pilot fase 2 DEF. Brief aan VV inzake dynamische inzet van gietwaterbassins - getekende versie
3.b.5
Investeringsplan en uitvoeringskrediet groot onderhoud aan zeven gemalen van het watersysteem (diverse gemeenten)
Voorstel_44784.doc Bijlage 3 Vislift
3.b.6
Meer natuur en aangepast waterbeheer in polder Schieveen
Voorstel_43811.doc Bijlage 1 afsprakenkader Bijlage 2 kaart plangebied Bijlage 3 informatieve brief aan VV inzake waterbeheer polder Schieveen ivm natuurontwikkeling, ons kenmerk 1220249
3.b.7
Voortgangsrapportage team T&H (3e kwartaal 2015)
Voorstel_45117.doc Voortgangsrapportage Q3-2015 team T&H (D&H 101115).
3.b.8
Programma Informatieve VV
Voorstel_45695.doc
3.b.9
Verbeteren en aanpassen polderkades Pijnacker-Nootdorp vanwege effecten reductie grondwateronttrekking Delft-Noord (701907)
Voorstel_45557.doc
3.b.10
Informatieve brief aan VV over Deltaprogramma 2016
Voorstel_45424.doc 1. Brief aan VV Deltaprogramma 2016 - getekende versie Bijlage 1 1226080 factsheet deltabeslissing Veiligheid. Bijlage 2 1226080 factsheet deltabeslissing Zoetwater 2015. Bijlage 3 1226080 factsheet deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Bijlage 4 1226080 factsheet deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Bijlage 5 1226080 factsheet beslissing Zand.
3.b.11
Verzamelkredietaanvraag geurbehandeling rioolgemaal Delft en geurloos slibverladen AWZI Houtrust
Voorstel_45410.doc Bijlage 1 45410 Kostenverdeling aanvullende geurbehandeling Gemaal Delft Kruitmolenpad
3.b.12
Strategisch Ketenplan Netwerk Afvalwaterketen Delfland
Voorstel_45143.doc Strategisch Keten Plan NAD eindconcept 280915.
3.b.13
OAS De Groote Lucht - fase 3
Voorstel_44590.doc Afvalwaterakkoord OAS DGL fase 3 2016-2020 versie 6 (concept)
3.b.14
Wijziging bepalingen Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009
Voorstel_45220.doc
3.b.15
Ondertekening Parijsverklaring klimaatverbond
Voorstel_45961.doc Brief Parijsverklaring Klimaatverbond Tekst Parijsverklaring Klimaatverbond
3.b.16
Zienswijze Blankenburg-verbinding
Voorstel_46123.doc Brief aan Min I&M inzake OTB Blankenburgverbinding, zienswijze, ons kenmerk 1224080
4
SCHRIFTELIJKE INFORMATIE
25. Schriftelijke informatie D&H 10 november 2015
4.1
Openstaande uitnodigingen
Uitnodigingen 27 oktober - 10 november 2015
4.2
Circulaire wijziging bezoldiging voorzitter en leden DB, wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering leden AB
Voorstel_45425.doc Circulaire wijziging bezoldiging voorzitter en leden DB van een waterschap alsmede wijziging in de tegemoetkoming, ons kenmerk 1222020
4.3
Handreiking Financiering Duurzame Investeringen
1. E-mail van UvW inzake Handreiking Financiering Duurzame Investeringen 2. Presentatie CWE - Klimaat Energie en Grondstoffen
4.4
Eindrapport van de Nationale Ombudsman inzake verkoop van een watergang
Voorstel_45972.doc Rapport dat de Nationale ombudsman heeft opgesteld op grond van het onderzoek naar aanleiding van een klacht van een inwoner van De Lier over het Hoogheemraadschap van Delfland. Ter kennisname.
4.5
Lijst ingekomen post D&H
Overzicht ingekomen DenH post 22-10-2015 tm 04-11-2015
V.6
SLUITING