Commissie* Financien (23 september 2008)

Agenda- punt Onderwerp
01
Opening, vaststelling agenda
Agenda FIN 23 september 2008
01.a
Vaststelling vertrouwelijke agenda
VERTROUWELIJKE agenda FIN 23 september 2008
02
Vaststellen notulen van de vergadering van de commissie van 19 augustus 2008 inclusief actielijst
Notulen FIN 19 augustus 2008 Toezeggingenlijst FIN 19 augustus 2008
03
Mededelingen
04
Agendapunten voor advies (stukken ter besluitvorming)
04.01
Implementatie Waterschapswet - Kostentoedeling
Bijlage 1 - Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Bijlage 2a - Reactie J.P. Fioole Bijlage 2b - Reactie LTO Noord Bijlage 2c - Reactie LTO Noord - Glaskracht Bijlage 2d - Reactie Unie van Waterschappen Bijlage 2e - Reactie VNO-NCW Bijlage 2f - Reactie Kamer van Koophandel Bijlage 2g - Reactie Rijswijk Bijlage 3 - Toezeggingen VV 3 juli 2008 Bijlage 4a - VV voorstel Kostentoedeling 3 juli 2008 Bijlage 4b - Tabellen Bijlage 4c - Tabel Bijlage 4d - Tabellen
04.02
Implementatie Waterschapswet - Financiële verordening ex artikel 108
Bijlage 1 - Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie HHD
04.03
Implementatie Waterschapswet - Financiële verordening ex artikel 109
Bijlage 1 - Controleverordening HHD
04.04
Implementatie Waterschapswet - Weerstandsvermogen, risico's en reserves
04.05
Implementatie Waterschapswet - Aanpassing treasurystatuut
Bijlage 1 - Treasurystatuut HHD
04.06
Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft
04.07
Grondverwervingsplan Boezemwaterverbredingen Westland (Bijlage 2: Ter inzage leeskamer A.0.20)
Bijlage 1 - Concept grondverwervingsplan Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Nieuwe Water Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Vlotwatering Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Zwartendijk Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Zwethkanaal
04.09
VERTROUWELIJK Grondwater DSM Gist
05
Rondvraag en sluiting