Commissie* Financien (8 april 2008)

Agenda- punt Onderwerp
01
Opening, vaststelling agenda
DEFINITIEVE agenda FIN 8 april 2008
02
Vaststellen notulen van de vergadering van de commissie van 15 januari 2008 inclusief actielijst
Notulen commissie Financiën 15 januari 2008 Toezeggingenlijst commissie Financiën 15 januari 2008
03
Mededelingen
04
Agendapunten voor advies (stukken ter besluitvorming)
04.00.a
Implementatie Waterschapswet: Programma-indeling ten behoeve van meerjarenraming
VV voorstel Implementatie waterschapswet - programma-indeling ten behoeve van meerjarenraming
04.00.b
Implementatie Waterschapswet - kostentoedeling
VV voorstel Implementatie waterschapswet - kostentoedeling Bijlage 1 - Toelichting unie rekenmodel kostentoedeling Bijlage 1a - Tabellen Bijlage 1b - Tabellen Bijlage 1c - Tabellen Bijlage 1d - Tabellen Bijlage 1e - Tabellen
04.11
Capaciteitsvergroting gemaal Krimsloot
HERZIEN VV voorstel Capaciteitsvergroting gemaal Krimsloot Bijlage 1 - Polder Nieuwland en Noordland Bijlage 2 - Stroomschema Krimsloot Bijlage 3 - Foto Krimsloot
04.15
Amoveren booster Voorburg
VV voorstel Amoveren booster Voorburg
04.16
Investeringsbesluit tweede Delftleiding
VV voorstel Investeringsbesluit tweede Delftleiding
04.19
Advies Rekeningcommissie en reactie op advies
VV voorstel Advies rekeningcommissie en reactie op advies
04.21
Jaarrekening 2007
VV voorstel Jaarrekening 2007 Bijlage 1 - Jaarrekening
04.22
Algemene subsidieverordening Delfland
VV voorstel Algemene subsidieverordening Delfland Bijlage 1 - Algemene subsidieverordening Delfland en bijbehorende toelichting
04.25
Toelichting verontreinigingsheffing
Commissie voorstel Toelichting verontreinigingsheffing Bijlage 1 - Kamervragen januari 2008 Bijlage 2 - Brief staatssecretaris aan 2e kamer
05
Rondvraag en sluiting