Verenigde Vergadering (24 april 2008)

Agenda- punt Onderwerp
Opening
01
Vaststelling agenda
Definitieve agenda VV 24 april 2008
02
Notulen VV 31 januari 2008
Notulen VV 31 januari 2008 Besluiten en toezeggingen VV 31 januari 2008
03
Mededelingen
03.a
Beëdiging nieuw lid
04
Stukken ter kennisname
Definitieve lijst stukken ter kennisname
04.01
Voortgangsrapportage uitvoering visbeleid
VV voorstel Voortgangsrapportage uitvoering visbeleid
04.02
Boezemwaterberging Woudsepolder
VV voorstel Boezemwaterberging Woudsepolder
04.03
Plan van aanpak Commandeurspolder Veilig & Mooi
VV voorstel Plan van aanpak project Commandeurspolder Veilig en Mooi Bijlage 1 - Plan van aanpak commandeurspolder veilig en mooi Bijlage 2 - Factsheet project commandeurspolder
04.04
Meetprogramma Watersysteemkwaliteit 2008
VV voorstel Meetprogramma watersysteemkwaliteit 2008 Bijlage 1 - Meetprogramma watersysteemkwaliteit 2008
04.05
3e Voortgangsrapportage 2007 AHR
VV voorstel 3e Voortgangsrapportage 2007 AHR Bijlage 1 - Voortgangsrapportage AHR 3e periode 2007 250208 Bijlage 2 - Voortgangsoverzicht BAHR Bijlage 3 - Grafiek met financiële gegevens Bijlage 4 - Infrastructuurkaart
04.06
WM-Rapportage
VV voorstel WM-rapportage Bijlage 1 - WM rapportage 2007 Wvo-vergunningverlening en handhaving
04.07
Stand van zaken nota integrale inrichtingscriteria wateren
VV voorstel Stand van zaken nota integrale inrichtingscriteria wateren
04.08
VERTROUWELIJK Vijverzaal
04.09
Primaire waterkeringen
Brief primaire waterkeringen
04.10
Notulen Informatieve VV 22 januari 2008
Notulen Inf. VV 22 januari 2008
04.11
Conceptverslagen commissies Bestuur & Organisatie, Financiën en Waterbeheer van 8 april 2008
Bijlage 3a - Brief mevrouw Van Zon Bijlage 3b - Brief Platform gehandicapten Westland Bijlage 3c - Presentatie Waterbeheerplan 2010 - 2015 strategienota Notulen B&O 8 april 2008 Notulen FIN 8 april 2008 Notulen WB 8 april 2008 Notulen vóór FIN 8 april 2008 Toezeggingenlijst FIN 8 april 2008 Toezeggingenlijst WB 8 april 2008
05
Ingekomen stukken
Definitieve lijst ingekomen stukken
05.1
Beantwoording vragen drs. ing. H. Chr. Bremer
VV voorstel Beantwoording vragen drs. ing. H. Chr. Bremer Bijlage 1 - Brief van de heer Bremer Bijlage 2 - Advies van Van den Bosch & partners Bijlage 3 - Antwoord gestuurd aan de heer Bremer
05.2
Brief Deltacommissie met antwoord
Bijlage 1 - Brief van HHR aan de Deltacommissie Bijlage 2 - Brief aan HHR van de Deltacommissie
05.3
Vraag van de heer drs. L.W. Nanninga inzake Dijkring 14
Vraag van de heer drs. L.W. Nanninga inzake Dijkring 14
05.4
Brief van de Ministerie van Verkeer en Waterstaat inzake bezoldiging voorzitters en leden dagelijks en algemeen bestuur van waterschappen
Brief Ministerie van verkeer en waterstaat
05.5
Brief Landelijke coördinatiecommissie muskusrattenbestijding inzake dierenbescherming d.d. 4 maart 2008
Brief LCCM dierenbescherming 4 maart 2008
05.6
Brief van mevrouw J. van Zon inzake pand Noordweg 53 te Wateringen met beantwoording
Bijlage 1 - Brief van mevrouw Van Zon Bijlage 2 - Antwoord aan mevrouw Van Zon
05.7
Brief P. Vollebregt-Verkoijen met beantwoording
Bijlage 2 - Antwoord aan mevrouw Vollebregt-Verkoijen
05.8
Brief Platform Gehandicapten Westland met beantwoording
Bijlage 1 - Brief platform gehandicapten Westland Bijlage 2 - Antwoord aan Platform gehandicapten Westland
Bespreekstukken
B.06
Peilbesluit Veen- en Binkhorstpolder (Bijlage 4: ter inzage kamer A.0.20)
HERZIEN VV voorstel Peilbesluit veen- en binkhorstpolder Bijlage 1 - Kaartje met peilenvoorstel Bijlage 2 - Verslag van de hoorzitting Bijlage 4 - Toelichting ontwerppeilbesluit veen- en binkhorstpolder HERZIEN Bijlage 3 - Memorie van antwoord
B.07
Uitgangspunten taakoverdracht grondwaterbeheer
HERZIEN VV voorstel Uitgangspunten taakoverdracht grondwaterbeheer HERZIEN Bijlage 1 - Hoofdlijn inhoudelijke kaders huidige provinciale verordening
B.08
Zwakke Schakel Scheveningen (Bijlage 5: ter inzage kamer A.0.20)
VV voorstel Zwakke schakel Scheveningen Bijlage 2 - Samenvatting verbeteringsplan versterking zeewering Scheveningen Bijlage 3 - Samenvatting projectnota versterking zeewering Scheveningen Bijlage 4 - Overzicht eerdere besluitvorming HERZIEN Bijlage 1 - Voorstel verbetering zwakke schakel Scheveningen
B.09
VERVALLEN
B.13
Waterbeheerplan 2010 - 2015 concept-strategienota
HERZIEN VV voorstel Waterbeheerplan 2010-2015 - concept-strategienota Bijlage 1 - Concept strategienota
B.14
Besluitvorming Deltawaterlab
VV voorstel Besluitvorming Deltawaterlab Bijlage 1 - Brief Hollandse Delta - Deltawaterlab Bijlage 2 - Gemeenschappelijke regeling (inclusief toelichting en wijziging GR door toetreding Delfland) Bijlage 3 - Kerngegevens Delta Waterlab
B.18
Implementatie Waterschapswet - Kostentoedeling
B.19
Advies Rekeningcommissie en reactie op advies
HERZIEN VV voorstel Advies rekeningcommissie en reactie op advies Bijlage 1 - Advies rekeningcommissie en reactie op advies
B.20
VERVALLEN
B.21
Jaarrekening 2007
VV voorstel Jaarrekening 2007 Aanvullend Jaarrekening 2007 Bijlage 1 - Jaarrekening Vragen dhr. Dijkema
B.23
Aanbesteding accountant
VV voorstel Aanbesteding accountant
B.24
Visie op de afvalwaterketen (Bijlage 2: ter inzage kamer A.0.20)
VV voorstel Visie op de afwaterketen Bijlage 1 - Visie op de afvalwaterketen Bijlage 2 - Systematische beschrijving van de afvalwaterketen
Hamerstukken
H.10
Voortgangsrapportage WBP 2007
VV voorstel Voortgangsrapportage WBP 2007 Bijlage 1 - Waterbeheerplan 2006-2009 - voortgang 2007 - bestuursrapportage
H.11
Capaciteitsvergroting gemaal Krimsloot
HERZIEN 2 - VV voorstel Capaciteitsvergroting gemaal Krimsloot Bijlage 1 - Polder Nieuwland en Noordland Bijlage 2 - Stroomschema Krimsloot Bijlage 3 - Foto Krimsloot
H.12
Concept legger Delflandse dijk (Bijlage 2: ter inzage kamer A.0.20)
HERZIEN VV voorstel Concept legger Delflandse dijk Bijlage 1 - Antwoorden op commissievragen Delflandse dijk
H.16
Investeringsbesluit tweede Delftleiding
HERZIEN VV voorstel Investeringsbesluit tweede Delftleiding
H.17
Implementatie Waterschapswet: Programma-indeling ten behoeve van meerjarenraming
VV voorstel Implementatie waterschapswet - programma-indeling ten behoeve van meerjarenraming
H.22
Algemene subsidieverordening Delfland
VV voorstel Algemene subsidieverordening Delfland Bijlage 1 - Algemene subsidieverordening Delfland en bijbehorende toelichting
Rondvraag