Verenigde Vergadering (9 oktober 2008)

Agenda- punt Onderwerp
Opening
01
Vaststelling agenda
Definitieve agenda VV 9 oktober 2008
01.a
Vaststelling vertrouwelijke agenda
02
Notulen VV 4 september 2008
Notulen VV 4 september 2008 Besluiten en toezeggingenlijst VV 4 september 2008
03
Mededelingen
04
Stukken ter kennisname
Definitieve lijst stukken ter kennisname
04.01
Conceptverslagen commissies Bestuur & Organisatie, Financiën en Waterbeheer van 23 september 2008
Notulen B&O 23 september 2008 Notulen FIN 23 september 2008 Notulen WB 23 september 2008 Toezeggingenlijst B&O 23 september 2008 Toezeggingenlijst FIN 23 september 2008 Toezeggingenlijst WB 23 september 2008
04.02
Stand van zaken hoogstraat 11 (GML) en hoogstraat 13 (woning)
VV voorstel Stand van zaken Hoogstraat 11 (gemeenlandshuis) en Hoogstraat 13 (woning)
05
Ingekomen stukken
Definitieve lijst ingekomen stukken
05.01
Afschrift brief Delflands toekomstige zoetwatervoorziening
Afschrift brief Delflands toekomstige zoetwatervoorziening
Bespreekstukken
B.01
Implementatie Waterschapswet - Kostentoedeling
VV voorstel Implementatie waterschapswet - kostentoedeling Bijlage 1 - Ontwerp kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Bijlage 2a - Reactie J.P. Fioole Bijlage 2b - Reactie LTO Noord Bijlage 2c - Reactie LTO Noord - Glaskracht Bijlage 2d - Reactie Unie van Waterschappen Bijlage 2e - Reactie VNO-NCW Bijlage 2f - Reactie Kamer van Koophandel Bijlage 2g - Reactie Rijswijk Bijlage 3 - Toezeggingen VV 3 juli 2008 Bijlage 4a - VV voorstel Kostentoedeling 3 juli 2008 Bijlage 4b - Tabellen Bijlage 4c - Tabel Bijlage 4d - Tabellen
B.06
Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft
HERZIEN VV voorstel Investeringsbesluit nieuw (vergroot) Collecteurriool Delft
Hamerstukken
H.02
Implementatie Waterschapswet - Financiële verordening ex artikel 108
VV voorstel Implementatie waterschapswet - financiële verordening ex artikel 108 HERZIEN Bijlage 1 - Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie HHD
H.03
Implementatie Waterschapswet - Financiële verordening ex artikel 109
VV voorstel Implementatie waterschapswet - financiële verordening ex artikel 109 Bijlage 1 - Controleverordening HHD
H.04
Implementatie Waterschapswet - Weerstandsvermogen, risico's en reserves
HERZIEN VV voorstel Implementatie Waterschapswet - Weerstandsvermogen, risico's en reserves
H.05
Implementatie Waterschapswet - Aanpassing treasurystatuut
VV voorstel Implementatie waterschapswet - aanpassing treasurystatuut Bijlage 1 - Treasurystatuut HHD
H.07
Grondverwervingsplan Boezemwaterverbredingen Westland (Bijlage 2: Ter inzage leeskamer A.0.20)
VV voorstel Grondverwervingsplan boezemverbredingen Westland Bijlage 1 - Concept grondverwervingsplan Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Nieuwe Water Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Vlotwatering Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Zwartendijk Bijlage 2 - Tekening concept voorontwerp Zwethkanaal
H.08
Ontwikkelingen Planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer
VV voorstel Ontwikkelingen planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Bijlage 1 - Brief Delfland aan Provincie Zuid-Holland inzake belang toekomstige zoetwatervoorziening Bijlage 2 - Brief Delfland aan BOKV inzake gesprek voorzitter over integrale afweging planstudie Volkerak-Zoommeer Bijlage 3 - Brief BOKV aan Delfland inzake verzoek betrokkenheid vervolg planstudie Volkerak-Zoommeer Bijlage 4 - Brief Delfland aan BOKV inzake verzoek tot nauwe betrokkenheid bij vervolg planstudie Volkerak-Zoommeer Bijlage 5 - Brief aan BOKV inzake planstudie Volkerak-Zoommeer
H.09
VERTROUWELIJK Grondwater DSM Gist
Rondvraag