Verenigde Vergadering (27 september 2007)

Agenda- punt Onderwerp
I
Opening
I.1
Vaststelling agenda
Definitieve agenda VV 27 september 2007
I.2
Notulen VV 12 juli 2007
Notulen VV 12 juli 2007 Besluiten en toezeggingenlijst VV 12 juli 2007
I.2.a
Ontwikkeling taakveld waterkering (herzien)
HERZIEN VV voorstel Ontwikkeling taakveld waterkering
I.3
Mededelingen
II.B
Bespreekstukken
II.B.01
Beleidsnota Peilbesluiten
VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten Bijlage - Beleidsnota peilbesluiten Bijlage 1 - HERZIEN VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten Bijlage 2 - HERZIEN VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten Bijlage 3 - VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten Bijlage 4 - VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten Bijlage 5 - VV voorstel Beleidsnota peilbesluiten
II.B.05
Vaststelling peilbesluit Delflands Boezem (bijlage 3: toelichting op het peilbesluit van Delflands Boezem, ligt ter inzage bij BBJO vanwege de omvang)
VV voorstel peilbesluit Delflandse Boezem Bijlage 1 - Voorgestelde peilen Bijlage 2 - HERZIEN Nota van beantwoording ingediende zienswijzen
II.B.07
Keur Delfland 2008
VV voorstel Keur Delfland Bijlage 1 - Keur Delfland 2008 Bijlage 1 - Keur Delfland 2008 Toelichting Bijlage 2 - HERZIEN Keur Delfland 2008 Bijlage 3 - Planning benodige beleidsregels t.g.v. nieuwe stijl Keur
II.B.08
Nieuwbouw Gemaal Vlotwatering (bijlage ter inzage bij BBJO)
VV voorstel Nieuwbouw gemaal Vlotwatering Bijlage 2 - Boezemgemaal Vlotwatering
II.B.10
Definitieve vaststelling verbeteringsplan Delflandse Kust
HERZIEN VV voorstel Definitieve vaststelling verbeteringsplan Delflandse kust Bijlage 1 - Voorstel definitieve vaststelling verbeteringsplan Delflandse kust Bijlage 2 - Samenvatting Bijlage 3 + 4 + 5 - Nota van beantwoording en reactie op advies
II.B.11
Herpolderen Vlaardingen - herpolderingsovereenkomst
VV voorstel Herpolderen Vlaardingen Bijlage 1 - Overeenkomst herpoldering Gemeente Vlaardingen en Hoogheemraadschap van Delfland
II.B.12
Waterplan Vlaardingen
HERZIEN - VV voorstel Waterplan Vlaardingen Bijlage 1 - Watervisie Bijlage 2 - Waterfunctieplan Bijlage 3 - Waterstructuurplan
II.B.13
Waterplan 2 Rotterdam
HERZIEN VV voorstel Waterplan 2 Rotterdam Bijlage 1 - Waterplan Rotterdam 2 Bijlage 2 - Bestuurlijke samenvatting
II.B.14
Waterplan Leidschendam-Voorburg
HERZIEN VV voorstel Waterplan Leidschendam-Voorburg Bijlage 1 - Waterplan Leidschendam-Voorburg 2007-2015 Bijlage 2 - Eindverslag inspraakprocedure ontwerpwaterplan Leidschendam-Voorburg Bijlage 3 - Wijzigingen t.o.v. het ontwerpwaterplan Leidschendam-Voorburg Bijlage 4 - Waterplan Leidschendam-Voorburg financiële paragraaf
Hamerstukken
II.H.2
Peilbesluit De Lange Bonnen
HERZIEN VV voorstel Peilbesluit De Lange Bonnen Bijlage 1 - Peilenkaart peilbesluit De Lange Bonnen Bijlage 2 - Verslag hoorzitting peilbesluit De Lange Bonnen Bijlage 3 - Kaart 01 - peilbesluitskaart De Lange Bonnen Bijlage 3 - Kaart 02 - waterstaatkundige situatie 2006 en praktijkpeilen Bijlage 3 - Kaart 03 - grondgebruik Bijlage 3 - Kaart 04 - bestemmingsplan Bijlage 3 - Kaart 05 - streekplan Zuid-Holland West Bijlage 3 - Kaart 06 - bodem Bijlage 3 - Kaart 07 - archeologie en cultuurhistorie Bijlage 3 - Kaart 08 - zakkingsgevoelige objecten Bijlage 3 - Kaart 09 - oude maaiveldhoogte Bijlage 3 - Kaart 10 - huidige maaiveldhoogten Bijlage 3 - Kaart 11 - drooglegging bij vastgesteld peil 1996 Bijlage 3 - Kaart 12 - te droog-te nat actuele situatie Bijlage 3 - Kaart 13 - te droog-te nat bij peilenvoorstel Bijlage 3 - Kaart 14 - drooglegging bij peilenvoorstel Bijlage 3 - Kaart 15 - peilverschillen Bijlage 3 - Peilbesluitskaart 1 op 5000 Bijlage 3 - Toelichting De Lange Bonnen
II.H.3
Peilbesluit Staalduinen
HERZIEN VV voorstel Peilbesluit Staalduinen Bijlage 1 - Peilenkaart peilbesluit Staalduinen Bijlage 2 - Verslag hoorzitting peilbesluit Staalduinen Bijlage 3 - Kaart 01 - peilbesluitskaart Staalduinen Bijlage 3 - Kaart 02 - waterstaatkundige situatie 2006 en praktijkpeilen Bijlage 3 - Kaart 03 - grondgebruik Bijlage 3 - Kaart 04 - bestemmingsplannen Bijlage 3 - Kaart 05 - streek Bijlage 3 - Kaart 06 - bodem Bijlage 3 - Kaart 07 - archeologie en cultuurhistorie Bijlage 3 - Kaart 08 - zakkingsgevoelige objecten Bijlage 3 - Kaart 09 - oude maaiveldhoogte Bijlage 3 - Kaart 10 - huidige maaiveldhoogten Bijlage 3 - Kaart 11 - drooglegging bij huidig praktijkpeil Bijlage 3 - Kaart 12 - drooglegging bij vastgestelde peilen 1996 Bijlage 3 - Kaart 13 - te droog-te nat actuele situatie Bijlage 3 - Kaart 14 - te droog-te nat peilenvoorstel Bijlage 3 - Kaart 15 - drooglegging bij peilenvoorstel Bijlage 3 - Kaart 16 - peilverschillen Bijlage 3 - Peilbesluitskaart 1 op 5000 Bijlage 3 - Toelichting Staalduinen
II.H.4
Peilbesluit Akkerdijksche Polder
VV voorstel Peilbesluit Akkerdijksche polder -617448 Bijlage 1 - Peilenkaart peilbesluit Akkerdijksche polder Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 02 - waterstaatkundige situatie Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 03 - grondgebruik Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 04 - bestemmingsplan Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 04a - bestemmingsplan namen Akkerdijk Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 05 - streekplan Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 06 - bodemkaart Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 07 - archeologie en cultuurhistorie Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 07a - historie Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 08 - zakkingsgevoelige objecten Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 09 - oude maaiveldhoogte Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 10 - huidige maaiveldhoogte Bijlage 2 - Inventarisatie kaart 11 - drooglegging Bijlage 2 - Inventarisatierapport - peilbesluit Akkerdijksche polder Bijlage 2 - Kaart 01 - peilenkaart peilbesluit Akkerdijksche polder Bijlage 2 - Kaart 02a - huidige situatie te droog-te nat Bijlage 2 - Kaart 02b - nieuwe situatie te droog-te nat Bijlage 2 - Kaart 03a - drooglegging in nieuwe situatie Bijlage 2 - Kaart 03b - droogleggingsrichtlijn Bijlage 2 - Kaart 04 - peilverschillen tussen oude en nieuwe situatie Bijlage 2 - Toelichting peilbesluit Akkerdijksche Polder Bijlage 3 - Verslag hoorzitting peilbesluit Akkerdijksche polder Bijlage 4 - Verslag bespreking peilbesluit Akkerdijksche polder Bijlage 5 - Advies vanuit de afdeling Oostland
II.H.6
Partiele aanpassing, legger binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen
VV voorstel Partiële aanpassing legger binnenwaterkeringen, landscheidingenboezemkaden, polderkaden en waterscheidingen Bijlage 1 - Kaartnummer 15 Bijlage 1 - Kaartnummer 22 Bijlage 2 - Voorstel partiele aanpassing legger binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen
II.H.9
Wijzigingsprocedure investeringsplannen en kredieten
VV voorstel Wijzigingsprocedure investeringsplannen en kredieten
III
Stukken ter kennisname
III.1
Samenvatting Factsheets Watersysteemkwaliteit
VV voorstel Samenvatting factsheets watersysteemkwaliteit Delfland 2006 Bijlage 1 - 1e Voortgangsrapportage 2007
III.11
Waterbeheerplan 2010-2015
VV voorstel Waterbeheerplan 2010-2015 Bijlage 1 - Startnotitie studieprojecten Bijlage 2 - D&H voorstel WBP 2010 - 2015 Bijlage 3 - Memo globale planning WBP 2010-2015
III.12
Vervallen
III.13
Kaden Bergboezem polder Berkel (+ VV zending)
VV voorstel Kaden bergboezem Berkel Bijlage 1 - Concept inrichtingsplan Bijlage 2 - Activiteitenplanning
III.14
Jaarrapportage 2006 Meldpunt Toezicht Delfland
VV voorstel Jaarrapportage 2006 Meldpunt Toezicht Delfland Bijlage 1 - Meldpunt Toezicht Delfland Jaarrapportage 2006
III.15
Beantwoording vragen VV-lid dhr. Van der Laan Bouma
Beantwoording vragen VV-lid dhr. Van der Laan Bouma
III.16
In D&H en VV behandeld onder titel Antwoord op vragen gesteld door de heer Hofman
Beantwoording vragen VV-lid dhr. Hofman
III.18
Reactie op en aanvullingen bij de conclusies van de heer Van Baars inzake de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder
Reactie op en aanvullingen bij de conclusies van de heer Van Baars inzake de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder
III.2
Normering kaden binnenboezem t.b.v. veiligheidstoetsing
VV voorstel Veiligheidsnormering kaden binnenboezem
III.3
Jaarverslag 2006 Samenwerking Delfland / WSHD Laboratoriumactiviteiten
VV voorstel Jaarverslag 2006 Samenwerking Delfland Bijlage 1 - Jaarverslag 2006 samenwerking Delfland
III.4
Jaarverslag Klachtbehandeling Algemene wet bestuursrecht 2006
VV voorstel Jaarverslag klachtbehandeling algemene wet bestuursrecht 2006 Bijlage 1 - Jaarverslag klachtbehandeling Delfland over 2006 Bijlage 2 - Klachtenoverzicht Delfland 2006
III.5
Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2005 ter informatie aanbieden aan de VV 27 september 2007
VV voorstel Jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2005 Bijlage 1 - Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Awb Delfland over 2005
III.7
1e Voortgangsrapportage 2007 AHR
VV voorstel 1e Voortgangsrapportage 2007 AHR Bijlage 1 - Voortgangsoverzicht BAHR Bijlage 2 - Grafiek met financiele gegevens Bijlage 3 - Infrastructuurkaart Bijlage 4 - Uitgebreide toelichting op voortgang werkzaamheden l&g Bijlage 5 - 1e Voortgangsrapportage 2007
III.8
Jaarplanning 2008 bestuur Hoogheemraadschap van Delfland
VV voorstel Jaarplanning 2008 Bijlage 1 - Jaarplanning 2008
III.B.10
Beantwoording brief fa. Donjon BV. m.b.t. AWZI Harnaschpolder
HERZIEN VV voorstel Beantwoording brief fa. Donjon BV. mbt AWZI Harnaschpolder Bijlage 1 - HERZIEN Voorliggende antwoordbrief Bijlage 2 - Brief van Donjon BV Bijlage 3 - Brief van Piovra architecten Bijlage 4 - Nota met aanvullingen op het historische feitenoverzicht Bijlage 5 - Reactiebrief aan Donjon BV met antwoordbrieven Bijlage 6 - Reactiebrief aan Beterams BV Bijlage 7 - Reactie aan Donjon BV met antwoordbrief Bijlage 8 - Correspondentie overzicht
III.B.17
Voorlopig Ontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020
VV voorstel Voorlopig ontwerp regionaal structuurplan Haaglanden 2020 Bijlage 1 - HERZIEN Reactie voorlopig ontwerp regionaal structuurplan Haaglanden 2020
III.B.6
Stand van zaken Europese Kaderrichtlijn Water
VV voorstel Stand van zaken Europese kaderrichtlijn water Bijlage 1 - Uitgangspunten voor uitwerking KRW-inrichtingsopgave
III.H.9
DSM Grondwater
HERZIEN VV voorstel Stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM
IV
Ingekomen stukken
IV.1
Uitnodiging Waterschapsdag 2007 van de Unie van Waterschappen in de Nieuwe Schouwburg te Lelystad, d.d. 8 oktober 2007
Brief vooraankondiging Waterschapsdag 2007
IV.2
Brief Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers van 18 juli 2007 inclusief antwoord
VV voorstel Brief vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers van 18 juli 2007 inclusief antwoord Bijlage 1,2 en 3 - Brieven Beleidsnota normering wateroverlast Bijlage 4 - Brief NVB vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Bijlage 4 - Herziene Tussenevaluatie beleidsnota normering wateroverlast Bijlage 4 - Stand van zaken notitie beleidsnota normering wateroverlast
IV.3
Brief van dhr. M.W.P. Thomassen inzake vistrappen inclusief antwoord
Brief aan de heer Thomassen Brief aan de heer Thomassen Brief van de heer Thomassen
IV.4
Brief van Stichting Vissenbescherming van 26 juni 2007 inzake visveiligheid en vispasseerbaarheid gemalen
Brief aan mevrouw Santen Brief van Stichting Vissenbescherming
V
Rondvraag