Verenigde Vergadering (22 november 2007)

Agenda- punt Onderwerp
I
Opening
I.1
Vaststelling agenda
Definitieve agenda VV 22 november 2007
I.2
Notulen VV 27 september 2007
Notulen VV 27 september 2007 Besluiten en toezeggingen VV 27 september 2007
II.B
Bespreekstukken
II.B.01
Najaarsnota 2007
VV voorstel Najaarsnota 2007 Bijlage 1 - Najaarsnota 2007
II.B.02
Begroting 2008
HERZIEN VV voorstel Beleidsbegroting meerjarenraming 2008 Bijlage 1 Begroting 2008 en meerjarenraming
II.B.07
Benoeming Secretaris
VV voorstel Besluit tot aanstelling secretaris van Delfland
II.B.13
Nationaal Bestuursakkoord Waterketen (BWK)
HERZIEN VV voorstel Nationaal bestuursakkoord waterketen Bijlage 1 - Bestuursakkoord waterketen Bijlage 2 - Permanente samenwerking in het afvalwatersysteem Bijlage 3 - Brief naar gemeenten Bijlage 4 - Brief naar provincie
II.H
Hamerstukken
II.H.03
Verordening leges Delfland 2008
VV voorstel Vaststelling verordening leges Delfland 2008 Bijlage 1 - Tabel 2008
II.H.04
Verordening precariobelasting Delfland 2008
VV voorstel Vaststelling verordening precariobelasting Delfland 2008 Bijlage 1 - Tarieventabel
II.H.05
Verordening verontreinigingsheffing Delfland 2008
VV voorstel Vaststelling verordening verontreinigingsheffing Delfland 2008 Bijlage 1 - Voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en berekening Bijlage II Verordening Verontreinigingsheffing Delfland Klassetabel
II.H.06
Verordening omslagheffing Delfland 2008
VV voorstel Vaststelling verordening omslagheffing Delfland 2008
II.H.08
Doorontwikkeling organisatiestructuur
VV voorstel Doorontwikkeling organisatiestructuur Bijlage 1 + 3 - Organigram huidige en gewijzigde organisatiestructuur Bijlage 2 - Formatieplan huidige organisatiestructuur Bijlage 4 - Formatieplan gewijzigde organisatiestructuur Bijlage 5 - Overzicht beleidsvelden en beleidsproducten Bijlage 6 - Advies OR
II.H.09
Peilbesluit Hoefpolder
VV voorstel Peilbesluit Hoefpolder Bijlage 1 - Kaart 1 Peilenkaart peilbesluit Hoefpolder Bijlage 2 - Toelichting Hoefpolder Bijlage 3 - Verslag hoorzitting voorontwerppeilbesluit Hoefpolder Kaart 01 - Peilbesluitkaart Kaart 02 - Waterstaatkundige situatie en praktijkpeilen Kaart 03 - Grondgebruik Kaart 04 - Bestemmingsplan Kaart 05 - Streekplan Kaart 06 - Bodem Kaart 07 - Archeologie Kaart 08 - Zakkingsgevoelige objecten Kaart 09 - Oude maaiveldhoogte Kaart 10 - Huidige maaiveldhoogten Kaart 11 - Drooglegging huidige situatie Kaart 12 - Te droog te nat huidige situatie Kaart 13 - Te droog te nat bij peilenvoorstel Kaart 14 - Drooglegging bij peilenvoorstel Kaart 15 - Peilverschillen Kaart 16 - Peilbesluitskaart 1 op 5000 (A2-formaat)
II.H.10
Peilbesluit polder Berkel
VV voorstel Peilbesluit polder Berkel Bijlage 1 - Voorgestelde peilen Bijlage 2 - Memorie van antwoord Bijlage 3 - Toelichting peilbesluit polder Berkel
II.H.11
Kredietaanvraag Technische Automatisering van het Operationeel Waterbeheer
HERZIEN VV voorstel Kredietaanvraag technische automatisering van het operationeel waterbeheer Bijlage 1 - Schema TA Bijlage 2 - Tekening TA-kunstwerken
II.H.12
Financiering van het baggeren van watergangen
VV voorstel Financiering van het baggeren van watergangen
II.H.14
Voortgangsrapportage ABC-programma over 01-01-07 - 01-09-07
VV voorstel Voortgangsrapportage ABCDelfland programma 1 januari - 1 september 2007 Bijlage - Voortgangsrapportage ABC-programma Bijlage 1 - Voortgangsrapportage 1 januari tot 1 september 2007 Bijlage 2 - Projectleiders en status projecten watersystemen Bijlage 3 - Programma
II.H.15
2e Voortgangsrapportage 2007 AHR
VV voorstel 2e Voortgangsrapportage 2007 AHR Bijlage - 2e Voortgangsrapportage AHR 2007 Bijlage 1 - Voortgangsoverzicht BAHR Bijlage 2 - Grafiek met financiele gegevens Bijlage 3 - Infrastructuurkaart
III
Stukken ter kennisname
III.1
Vervallen
III.2
Vervallen
III.3
Voortgangsrapportage riolering 2006
VV voorstel Voortgangsrapportage riolering 2006 Bijlage 1 - Samenvatting voortgangsrapportage riolering 2006
III.4
Antwoord op de vraag gesteld door de heer ir. T.C.T. van der Laan Bouma inzake beleidsontwikkeling landschappelijke kwaliteit
VV voorstel Antwoord op de vraag gesteld door de heer ir. T.C.T. van der Laan Bouma inzake beleidsontwikkeling landschappelijke kwaliteit Bijlage 1 - Brief van de heer Van der Laan Bouma
III.5
Jaarverslag Klachtenbehandeling Algemene wet bestuursrecht
VV voorstel Jaarverslag klachtenbehandeling Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 - Jaarverslag klachtbehandeling Delfland 2005
III.6
Antwoord op de vragen gesteld door de heren Nanninga en Dijkema inzake Dijkringgebied 14
VV voorstel Antwoord op de vragen gesteld door de heren Nanninga en Dijkema inzake Dijkringgebied 14
III.7
Jaarverslag 2006 Rekeningcommissie
VV voorstel Jaarverslag rekeningcommissie Bijlage 1 - Jaarverslag rekeningcommissie 2006
III.8
Kennis te nemen van de resultaten en consequenties van de uitgevoerde geurmetingen op awzi Harnaschpolder
III.9
Notulen Informatieve VV 4 september 2007
Notulen Informatie VV 4 september 2007
IV
Ingekomen stukken
V
Rondvraag