Schriftelijke vragen

VV-leden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het dagelijks bestuur. Schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter met een afschrift aan de griffier.

De antwoorden op de vragen moeten binnen 30 dagen worden vastgesteld door het college van D&H. Is er meer tijd nodig voor de beantwoording, dan krijgt de vragensteller binnen 30 dagen bericht. Vragen en antwoorden worden als ingekomen stuk ingebracht in de VV en ter kennisname aan de leden van de VV gestuurd.

Als er schriftelijke vragen zijn ingediend, vindt u deze op deze pagina.