Procedure besluit legger Delfland


Op 5 april 2022 is het Besluit Legger Delfland in werking getreden. Het besluit is vastgesteld op 10 maart 2022 en op 28 maart 2022 gepubliceerd in het Waterschapsblad. Indieners van zienswijzen zijn hierover geïnformeerd.

Wat is er vastgesteld?

Besluit legger Delfland
Nota van Beantwoording en Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen inzake ontwerp Besluit Legger (pdf, 3 MB)

Legger Delfland:

De leggertekst en de toelichting op de Legger Delfland
De leggerdatabase
De bestandenlijst van de leggerdatabase (pdf, 331 kB)

De kaarten:

De leggerkaart 
De herbeoordelingskaart

Let op: bekijk de kaarten op een computer in plaats van tablet of telefoon.

optie 1
Bekijk de leggerkaart (arcgis.com)

Het besluit Legger Delfland

Het besluit bestaat uit drie onderdelen. Wat er precies is besloten staat omschreven in het Besluit Legger Delfland. In het kort:

Onderdeel 1: Legger Delfland

Delfland heeft één nieuwe integrale legger: De legger Delfland. De zeven verschillende bestaande leggers zijn vervallen. Dit staat allemaal in Hoofdstuk 1 van Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB)

Deze leggerkaarten en leggerteksten zijn vervallen per 5 april 2022 met het Besluit Legger Delfland:

Onderdeel 2: Wijzigen Keur Delfland

De Keur Delfland is gewijzigd. Er zijn meerdere artikelen ingetrokken omdat deze zijn overgenomen in de Legger Delfland en Besluit Legger Delfland. Ook zijn een aantal begripsbepalingen aangepast of vervallen. Dit staat allemaal in Hoofdstuk 2 van het Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB) (pdf, 3 MB)

Onderdeel 3: Toezicht en handhaving

In Hoofdstuk 3 van het Besluit Legger Delfland (pdf, 3 MB) zijn artikelen opgenomen over de schouw, het aanwijzen van toezichthouders voor de naleving van het bepaalde in de legger en strafbepalingen voor overtreding van het bepaalde in de legger. Deze artikelen zijn overgenomen uit de Keur Delfland.

Verbeteringen Leggerkaart

De leggerkaart is op een meerdere onderdelen verbeterd. Zo kan een gebruiker nu vanaf de leggerkaart zien welke onderdelen van de leggertekst van toepassing zijn, bijvoorbeeld wat het onderhoud inhoudt.

Ook zijn een aantal waterstaatswerken aangepast op de leggerkaart. Het gaat om de zeewering (primaire waterkering), sluizen, compartimenteringswerken, de regionale waterkering, gestuurde waterbergingszones en persleidingen van oppervlaktewatergemalen. Daarnaast is de leggerkaart op aantal locaties aangepast n.a.v. ontvangen zienswijzen en meldingen van belanghebbenden.
Deze aanpassingen zijn omschreven in de Nota van Beantwoording, het Besluit Legger Delfland en te zien op deze kaart: herbeoordelingskaart.

Herbeoordelingskaart optie 4
Bekijk de verbeteringen op de Herbeoordelingskaarten t.b.v de besluitvormingsprocedure van Besluit Legger Delfland (arcgis.com)


Beroep of hoger beroep

Er geldt een beroepstermijn van zes weken na bekendmaking in het Waterschapsblad. In de bekendmaking staat in welk geval en hoe je beroep kunt instellen.

Klopt er iets niet?

Het is belangrijk dat alle informatie die in de leggers is opgenomen correct is. Zie je onverhoopt toch nog iets dat niet klopt of heb je vragen of op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via het contactformulier.

Wat is de legger?

Delfland heeft de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water, het zuiveren van het afvalwater en bescherming tegen overstromingen. Dat doen we samen met anderen. Samen zorgen we ervoor dat onze waterstaatswerken in goede staat blijven. Hiervoor gebruiken wij de legger.

Waterstaatswerken zijn onder andere: dijken, vaarten, sloten, bergingsgebieden, natte ecologische zones, gemalen en stuwen.

In de legger geven wij voor elk waterstaatswerk aan waar het ligt en waaraan het moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud moet doen, wat dit onderhoud dan is. Ook gebieden die nodig zijn voor bijvoorbeeld onderhoud of dijkversterkingen staan in de legger aangegeven.

De legger is een juridisch instrument en is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapwet. De legger bestaat uit een leggerkaart en een leggertekst. Deze moeten samen gelezen worden.

Samen met de Keur Delfland, de bijbehorende Algemene Regels en de beleidsregels geeft de legger ook aan op welke plekken iets niet mag, of wel maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

Lees ook de flyer 'De legger - Duidelijke regels voor goed waterbeheer' (pdf, 347 kB).