Openbaarheid van bestuur

Wij streven naar openheid, ook over vergoedingen en het betalen van declaraties aan bestuurders. De leden van het dagelijks bestuur van Delfland kunnen onkosten declareren. Denk hierbij aan reis- en telefoonkosten.

  • Salarissen en toelagen bestuur 2017 (wordt zsm toegevoegd)
  • Declaraties bestuur 2017 (wordt zsm toegevoegd)

De nevenfuncties van onze bestuurders staan aangegeven op hun persoonlijke profielsite. Hiervoor kunt u onder aan deze pagina doorklikken. 

Gedragscode integriteit voor bestuurders

In de Waterschapswet is voorgeschreven dat het algemeen bestuur van een waterschap gedragscodes
dient vast stellen voor het algemeen, het dagelijks bestuur en de voorzitter:

Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden en Mandaatbesluit

In de Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden is een overzicht opgenomen welke functionarissen binnen het Hoogheemraadschap van Delfland welke bevoegdheden mogen uitoefenen. Het Mandaatbesluit heeft ook een onderdeel Uitvoeringsregeling financiële bevoegdheden. Er is bij Delfland gekozen om de financiële (budget)bevoegdheden los te koppelen van de juridische bevoegdheden. Bij het uitoefenen van de juridische bevoegdheden moet echter wel rekening worden gehouden met deze financiële bevoegdheden.