Waterkwantiteit


We beheren dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, toenemende bebouwing en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor onderhouden en beheren we het bestaande watersysteem. Om gesteld te staan voor steeds extremer weer, moeten we ons samen inzetten de regio klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Water moet het leidende principe zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, zodat we tijdig inspelen in op kansen in het gebied om meer water op te vangen en vast te houden, binnen en buiten het watersysteem. Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen.

Vanuit onze rol als kwantitatief grondwaterbeheerder signaleert en agendeert Delfland de risico’s van bodemdaling. De maatschappelijke gevolgen van bodemdaling zijn groot. We adviseren over maatregelen om maatschappelijke schade en uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. We werken samen met andere Zuid-Hollandse waterschappen, gemeenten en provincie om verder invulling te geven aan het grondwaterbeleid.

Downloads en meer informatie


Kerntaak voldoende water

Wij & Water - het verhaal van Monica over voorkomen wateroverlast

Wij & Water - het verhaal van Linda over haar groenblauwe schoolplein

Baggeren

Baggeren

Gemaal

Groenblauw schoolplein

Klimaatkrachtige openbare inrichting