Waterkwaliteit


Schoon, gezond en levend water is van belang voor onze leefomgeving, de biodiversiteit en de economie.

De waterkwaliteit is op veel punten in Delfland niet goed. Een goede ecologische en chemische waterkwaliteit vraagt daarom onverminderd onze aandacht, ook om in 2027 te voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarvoor is samenwerking met alle betrokken partijen zoals glastuinbouw, melkveehouders en gemeenten noodzakelijk. Ook ontwikkelen we in 2022 het juridisch spoor om overtreders te beboeten.

Voor het versterken van de biodiversiteit zorgen we dat al het onderhoud van onze waterbergingen en -keringen bio divers wordt uitgevoerd. Voor een goede waterkwaliteit zoeken naar een gezond en evenwichtig onderwaterleven. We blijven inzetten op het verbeteren van vismigratie, natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen en ecologisch onderhoud. Exoten als de rivierkreeft ontregelen de waternatuur. Het afvangen van rivierkreeften en het beperken van schade door het (graaf) gedrag van rivierkreeften zetten we dan ook voort.

We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze mooie waternatuur. Daarom wil Delfland zich de komende jaren samen met partners, meer dan wettelijk verplicht is, inspannen om blauwalg te bestrijden op alle aangewezen zwemlocaties in het beheergebied.

Voldoende zoet water

De droogte van de afgelopen drie jaar heeft de noodzaak van het vasthouden van water en het voldoende aanvoeren van zoet water laten zien. Naast het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden werken we ook aan het duurzaam en circulair maken van de watervoorziening. Samen met andere gebruikers stemmen we de watervraag en -aanbod beter op elkaar af.

Downloads en meer informatie


Schoon water

Wij & Water - het verhaal van Floor over weidevogels

Dobbeplas zwemwater

Dobbeplas zwemwater

Handhaver bij kas

handhaver bij kas

Aanleg natuurvriendelijke oever

aanleg natuurvriendelijke oever