Waterketen


Delfland is onderdeel van de waterketen. Onze belangrijkste taak is het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater en het verwerken van het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt.

De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Met de gebiedspartners gaan we het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen verder uitwerken en de aanbesteding voorbereiden.

We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden. Onze ambitie bij de waterketen is het inzetten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair. We produceren en leveren groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek.

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor nemen we maatregelen om energie te besparen en duurzaam op te wekken. We beperken de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie.

Downloads en meer informatie


Kerntaak Zuiveren van afvalwater

Wij & Water - het verhaal van Ted over circulair watersysteem

Groen gas uit afvalwater

Zoetwaterfabriek

Waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

Waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

Niet in het riool

Niet in het riool