Belastingen


De lasten voor burgers en bedrijven blijven nagenoeg gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Bij de aanslag zit een flyer die uitlegt wat we met het geld doen. De flyer vind je hiernaast op de pagina.

De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. 
De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater.

We streven er in deze bestuursperiode naar de tarieven en dus de lasten voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk gelijk te houden. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

De kosten voor het watersysteem stijgen harder dan de kosten voor zuivering. Dit verschil zie je terug in de tarieven. Het tarief voor het zuiveren van het afvalwater wordt uitgedrukt in vervuilingseenheid (een wettelijk vastgestelde eenheid die de mate van vervuiling aangeeft). Deze heffing is lager dan voorheen. Het tarief voor bezitters van een woning of gebouw is gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun gebouw. Dus hoe hoger de waarde van het pand, hoe hoger de lasten. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland het belastingtarief daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde van hun gebouw.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2022 weergegeven.

Belastingtarieven HH Delfland voor 2022
Belastingsoort (bedragen * € 1) Begroting 2021 Begroting 2022
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden 123,29 116,88
Tarief gebouwd in proc. economische waarde 0,0198% 0,0276%
Tarief ongebouwd per ha. 91,50 91,11
Tarief ongebouwd per ha. (wegen) 457,50 455,53
Tarief natuur per ha. 4,56 4,40
Tarief verontreinigingsheffing per v.e. 93,50 83,75
Zuiveringsheffing
Tarief woningen en bedrijven per v.e. 93,50 83,75

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven.

Tabel belastingprofielen
Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1) Begroting 2021 Begroting 2022 mutatie 2022 t.o.v. 2021
a) Alleenwonend, geen eigenaar 216,79 200,63 -16,16
b) Meer personen, geen eigenaar 403,79 368,13 -35,66
c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 266,29 269,64 3,35
c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro 315,79 338,65 22,86
d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro 453,29 437,14 -16,15
d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro 502,79 506,15 3,36
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.*) 10.340,00 9.755,35 -584,65
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha 3.660,00 3.644,21 -15,79
g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha 934,70 864,18 -56,52
g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha 1.064,25 1.064,31 0,06
h) Openbare landweg, 25 ha 11.437,50 11.388,16 -49,34
i) Natuurterrein, 25 ha 114,00 109,94 -4,06

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

Downloads en meer informatie