Begroting 2022


Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer

Piekbuien, langere periodes van droogte en de uitdaging om duizenden woningen bij te bouwen hebben impact op ons gebied. Droge voeten, voldoende schoon water en ruimte om te recreëren zijn niet meer vanzelfsprekend en dat raakt ons allemaal. Daarom zet Delfland zich de komende jaren nog meer in om de leefomgeving veilig, gezond en prettig te houden.

Sober en doelgericht

Water moet een leidend principe zijn bij het vormgeven van de leefomgeving; vanaf de planontwikkeling tot de daadwerkelijke inrichting van de schaarse ruimte. Nauw samenwerken en klimaatbestendige keuzes maken wordt steeds belangrijker.

Delfland doet extra inspanningen op alle terreinen terwijl de lasten voor bewoners en bedrijven nagenoeg gelijk blijven. Daarmee houden wij vast aan de afspraak in het bestuursakkoord.

In de begroting voor 2022 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven.

Wij Hollanders staan paraat