Waterveiligheid


Wij zorgen voor sterke duinen, dijken en kaden. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast.

Veiligheid staat voorop. Daarom gaan we in 2021 door met het toetsen van onze primaire keringen (dat zijn de duinen en de Delflandse Dijk). Dit moet in 2022 klaar zijn. De toetsing van de regionale keringen (de dijken en kaden) is in 2024 afgerond. Mocht een dijk, kade of duin niet aan de norm voor waterveiligheid voldoen, dan maken wij een plan om de kering op orde te krijgen. Delfland plant de onderhoudswerkzaamheden op basis van urgentie.

Stevige dijken: kerntaak

Ook ons dagelijks beheer draagt bij aan de waterveiligheid. Zoals het tijdig maaien, het bestrijden van schadelijke begroeiing, het snoeien van bomen en het herstellen van beschadigingen.

Waterbewust handelen

Een keerzijde van het uitstekende werk van de waterschappen is dat er in Nederland een te laag bewustzijn is als het gaat om nut en noodzaak van het water om ons heen en het waterbeheer. Iedereen heeft een rol in het zorgen voor voldoende, gezond en schoon water. Een van de speerpunten van het Bestuursakkoord is ‘het streven om inwoners, bedrijven en overheden waterbewust te laten handelen’. Naast bewustzijn creëren, investeren we ook in het beïnvloeden van het gedrag. Dit zetten wij in voor thema’s als het inrichten van een klimaatkrachtige buurt, het verbeteren van de waterkwaliteit en goed rioolgebruik.

Downloads en meer informatie


Muskusrattenbeheer

muskusrattenbeheer

Dijkinspectie

Dijkinspectie

Onderhoud waterkeringen

Dynamisch en natuurlijk kustbeheer door geiten

Onderhoud waterkeringen

onderhoud waterkeringen