Waterkwantiteit


We beheersen dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, toenemende bebouwing en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is onderhoud en beheer van het bestaande watersysteem van het grootste belang. Maar dat is niet voldoende. De sloten, singels en vaarten met hun gemalen moeten ook worden ingericht op toekomstige ontwikkelingen. Met gemeenten en provincie werken we samen aan actuele gemeentelijke water- en klimaatplannen. Zo spelen we in op kansen in het gebied om meer water op te vangen, binnen en buiten het watersysteem.

Klimaatkrachtige regio

Ons systeem van sloten, vaarten en kanalen kan de toename van hevige piekbuien in een steeds meer versteende regio op termijn niet meer aan. Het vraagt meer inzet van ons én van de partners in ons gebied. We werken aan een integrale aanpak rondom hemelwater waarbij we ook kijken naar waterzuivering, waterkwaliteit en wateroverlast. Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen. Zo brengen wij een beweging op gang voor meer groenblauwe schoolpleinen, waterbergende daken, meer groen in de wijk en meer hergebruik van water. Daarom zetten we de stimuleringsregeling voort die groenblauwe initiatieven van particulieren en bedrijven ondersteunt.

Grondwater en bodemdaling

Met betrekking tot grondwater en bodemdaling geven we samen met andere Zuid-Hollandse waterschappen, gemeenten en provincie verder invulling aan het grondwaterbeleid. We dragen ook actief bij aan het innovatieve project COASTAR. Onderdeel hiervan is project Waterbank Westland dat ondergronds water opslaat voor hergebruik.

Downloads en meer informatie


Baggeren

Baggeren

Gemaal

Groenblauw schoolplein

Klimaatkrachtige openbare inrichting