Waterkwaliteit


Schoon, gezond en levend water is wat we willen in heel Delfland. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Daarom zetten we in op het verbeteren van de waterkwaliteit, meer biodiversiteit en voldoende zoetwateraanvoer tijdens droogte.

We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze mooie waternatuur. Met de Watervisie als vertrekpunt komt Delfland goed beslagen ten ijs bij de invulling van omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van gemeente en projectontwikkelaars. Zo leggen we het waterbelang tijdig op tafel.

Schoon, gezond en levend water

De waterkwaliteit is op veel punten in Delfland niet goed. De Europese doelen voor 2027 voor de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet binnen handbereik. Vooral door overschrijdingen van de chemische normen en te weinig natuurlijke inrichting. Daarvoor is samenwerking met alle betrokken partijen zoals glastuinbouw, melkveehouders en gemeenten noodzakelijk. We zetten de aanpak van verontreiniging in het glastuinbouwgebied voort en zetten een breed pakket maatregelen in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Onder meer met natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, visvriendelijke gemalen en anders maaien en baggeren. We gaan ons nog meer hard maken voor het versterken van de biodiversiteit. Ook streven we naar een passende oplossing voor overheersende exoten, zoals de rivierkreeft en de waternavel.

Voldoende zoet water

De droogte van de afgelopen drie jaar heeft de noodzaak van het vasthouden van water en het voldoende aanvoeren van zoet water laten zien. Naast het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden werken we ook aan het duurzaam en circulair maken van de watervoorziening. Samen met andere gebruikers stemmen we de watervraag en -aanbod beter op elkaar af.

Downloads en meer informatie


Dobbeplas zwemwater

Dobbeplas zwemwater

Handhaver bij kas

handhaver bij kas

Aanleg natuurvriendelijke oever

aanleg natuurvriendelijke oever