Waterketen


De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair.

Delfland is onderdeel van de waterketen. Onze belangrijkste taak is het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater. Ook verwerken we het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt. Dit voeren we effectief, efficiënt en duurzaam uit. We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden. Zo streven we gezamenlijk optimalisatie in de waterketen na.

Toekomstgericht en circulair

We geven de komende twee jaar verder invulling aan de toekomstplannen voor de vier waterzuiveringsinstallaties van Delfland. Dit jaar leggen we een investeringsplan met (voorkeurs)keuze voor nieuwbouw of renovatie van de Groote Lucht voor aan de verenigde vergadering. We produceren en leveren groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek.

Energie- en klimaatneutraal

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor worden maatregelen genomen om energie te besparen en duurzaam op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. We beperken de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

Downloads en meer informatie


Waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

Waterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder

Niet in het riool

Niet in het riool