Financiën


Ondanks de grote uitdaging door de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis blijft het college van Delfland uitvoering geven aan de geplande taken; droge voeten, veilige dijken en schoon water. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven en Delfland de schulden verder terugdringt.

We kiezen voor een sobere en doelmatige besteding van de inkomsten. Dat kan omdat Delfland een solide financieel uitgangspunt heeft. We hebben in de afgelopen jaren een gezonde reservepositie opgebouwd, waardoor we effecten van de coronacrisis goed kunnen beheersen.

Inkomsten en uitgaven in balans

Naast de financiële onzekerheden door de pandemie zijn er ook ander factoren die ons huishoudboekje raken. Zoals de aanpak van PFAS waardoor de kosten van baggeren fors zijn gestegen. Ook leiden versnelde investeringen in verbetering en onderhoud van dijken en keringen tot het stijgen van de uitgaven. Daarnaast vragen de toename van het aantal vergunningaanvragen en de invoering van de Omgevingswet het nodige van de organisatie. We gaan in 2021 11 miljoen euro meer uitgeven. Uitgangspunt daarbij is dat de waterschapslasten voor inwoners en bedrijven ook in 2021 gelijk blijven. Juist in deze tijd is het belangrijk om inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Downloads en meer informatie