Belastingen


De lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze vier zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater.

We hanteren in deze bestuursperiode de zogezegde nullijn bij de tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing. De tarieven en dus de lasten voor bewoners en bedrijven blijven gelijk. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2021 weergegeven. Het tarief van de verontreinigingsheffing (directe lozingen) is wettelijk gekoppeld aan het zuiveringstarief. De tarieven voor watersysteem zijn gelijk gehouden aan het tarief van 2019 zoals de uitgangspunten van het Bestuursakkoord. Uitzondering hierop is het tarief voor gebouwd. Dit tarief daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde op te vangen.

Belastingtarieven HH Delfland voor 2021
Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2021
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 123,29
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0198%
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 91,50
Tarief landbouwgrond per ha Eigenaren 457,50
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,56
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven.

Tabel belastingprofielen
Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1) Begroting 2021
a) Alleenwonend, geen eigenaar 216,79
b) Meer personen, geen eigenaar 403,79
c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro 266,29
c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro 315,79
d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro 453,29
d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro 502,79
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.*) 10.340,00
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha 3.660,00
g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha 934,70
g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha 1.064,25
h) Openbare landweg, 25 ha 11.437,50
i) Natuurterrein, 25 ha 114,00

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.

Kwijtschelding

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

Downloads en meer informatie