Doelen en resultaten

Het college heeft de wens de inwoners actief te betrekken bij het waterbeheer in hun eigen omgeving, en het vergroten van het waterbewustzijn.

In het akkoord “Iedereen aan de slag voor water” beschrijven de fracties hoe zij de opgaven voor het waterbeheer in Delfland voor de komende vier jaar (2019-2023) willen uitvoeren.

Van de voorgaande periode 2015-2019:

Waterbeheerplan

Het Waterbeheerplan 2016-2021 is het document waarin de ambities voor deze periode staan. Het plan beschrijft de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. 

Kadernota

Bij het Waterbeheerplan hoort een zesjarig uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks met de kadernota en de begroting bijgesteld. Met deze kadernota geeft de VV, op voorstel van het college, richting aan de verdere uitvoering van het coalitieakkoord en de uitvoering van het Waterbeheerplan.