Waterkwantiteit

We beheersen dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, grondwaterstanden en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is onderhoud en beheer van het bestaande watersysteem van het grootste belang. Maar dat is niet voldoende. De sloten, singels en vaarten moeten ook op toekomstige ontwikkelingen worden ingericht, bijvoorbeeld op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hoosbuien. We monitoren de waterpeilen en met die informatie, aangevuld met de weersverwachtingen, bedienen we de gemalen en stuwen. Dat doen we om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen, om toevoer van zoet water te regelen en om bij te dragen aan de waterkwaliteit.

Klimaatkrachtige regio

Een van de grootste uitdagingen in Nederland is klimaatverandering. Ons systeem van watergangen en waterpartijen kan de huidige hoosbuien vaak net aan, maar als deze in intensiteit toenemen en vaker optreden niet meer. Het vraagt meer inzet van ons én van de partners in ons gebied. We werken aan een integrale aanpak rondom hemelwater waarbij we ook kijken naar waterzuivering, waterkwaliteit en wateroverlast. Het toekomstbeeld is een regio die op de gevolgen van klimaatverandering is ingericht. We moeten met elkaar zorgen dat de sponswerking van het sterk verharde gebied vergroot, zodat de bodem het water kan vasthouden. En dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief wordt gehandeld. Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen. We willen zo een beweging op gang brengen met meer groenblauwe schoolpleinen, waterbergende daken, meer groen in de wijk en meer hergebruik van water. Daarom zetten we de stimuleringsregeling die groenblauwe initiatieven van particulieren en bedrijven ondersteunt voort.

Grondwater en bodemdaling

Met betrekking tot grondwater en bodemdaling zetten we als belangrijke grondwaterbeheerder in op een gezamenlijke strategie en actie (met andere waterschappen, gemeenten en provincie) om het beheer nu en in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. De gevolgen van bodemdaling worden in kaart gebracht evenals mogelijke aanpassingen in peilbeheersing en/of vergunningverlening.

emZQLDvFwAg