Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is wat we willen in heel Delfland. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Daarom zetten we in op het verbeteren van de waterkwaliteit, meer biodiversiteit en voldoende zoetwateraanvoer tijdens droogte. We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze mooie waternatuur. Met een nieuwe Watervisie borgen we het waterbelang in ruimtelijke plannen van gemeente of projectontwikkelaars.

De waterkwaliteit is op veel punten in Delfland niet goed. De Europese doelen voor 2027 voor de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet binnen handbereik. Vooral door overschrijdingen van de chemische normen en te weinig natuurlijke inrichting. We zetten de aanpak van verontreiniging in het glastuinbouwgebied voort en zetten een breed pakket maatregelen in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Onder meer met natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, visvriendelijke gemalen, anders maaien en baggeren en floatlands (drijvende groene eilanden). We streven naar een passende oplossing voor overheersende exoten, zoals de rivierkreeft en de waternavel. Voor verbetering van de waterkwaliteit is het van belang de samenwerking met alle betrokken partijen zoals de glastuinbouw, melkveehouders, beheerders van zwemwaterplassen, gemeenten en inwoners te versterken. Zo werken we samen aan schoon, gezond en levend water.

Biodiversiteit en recreatief medegebruik

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Delfland wil zijn steentje bijdragen om binnen zijn mogelijkheden de flora en fauna te verbeteren. Projecten als bloemrijke dijken zetten we dan ook voort. Daarnaast willen we ook op andere plekken de biodiversiteit vergroten door het groenbeheer aan te passen, bijvoorbeeld bij de groenstroken bij onze gemalen en onze zuiveringen. We zetten ons ook in om meer recreatief medegebruik op en om het water mogelijk te maken.

Voldoende zoet water

De droogte van 2018 heeft de urgentie van een robuuste zoetwatervoorziening laten zien. Delfland richt zich enerzijds op het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden voor zoet water en anderzijds op het duurzaam en circulair maken van de watervoorziening. Samen met andere gebruikers stemmen we de watervraag en -aanbod beter op elkaar af en nemen maatregelen zodat het Brielse Meer een zo goed mogelijke zoetwaterbron blijft.  

Watervisie

Om het waterbelang in ruimtelijke plannen zo goed mogelijk te borgen, is Delfland nauw betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied. Met de watertoets, de (nieuwe) Watervisie en door het toepassen van ‘strategisch omgevingsmanagement’ komt Delfland goed beslagen ten ijs bij zowel Omgevingsvisies door gemeenten als bij plannen voor ruimtelijke ontwikkeling.

lQ45y2FwFZ0
Maatregelen Delftse Hout