Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen bewoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied veilig en leefbaar te houden, door te zorgen voor droge voeten en schoon water. Dit doen we met het onderhoud van dijken en kaden, peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van rioolwater. We benaderen onze taken integraal en houden rekening met maatschappelijke vraagstukken van nu en van de toekomst. Dit kunnen we niet alleen. Onze aanpak is ambitieus en pragmatisch en is gebaseerd op samenwerking. We moeten en willen met elkaar aan de slag. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van onze inwoners, van de bedrijven en andere overheden in ons gebied. Zo draagt iedereen bij aan veiligheid en leefbaarheid.

Voor het uitvoeren van onze taken en het realiseren van de ambities van het bestuur, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. In deze begroting staan vier belangrijke uitgangspunten centraal: toekomstgericht en voldoende financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen, gelijkblijvende lasten voor burgers en bedrijven en verder afbouwen van onze schuldenlast. 

Om al onze taken goed te kunnen uitvoeren, is geld nodig. In de begroting voor 2020 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. In onderstaande tabel staan de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten per programma.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor gelijk houden van de tarieven en aflossing van schulden.

 

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten 
(* € 1 miljoen)

Waterveiligheid 24,8
Waterkwaliteit 10,3
Waterkwantiteit 37,8
Waterketen 92,3
Financiën 13,7
Organisatie en bestuur 33,3
Netto belastingopbrengsten 234,6
Voordelig exploitatieresultaat 22,4
g00RWeDQ7mI
Wij Hollanders staan paraat