Belastingen

De lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. 

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het rioolwater. Jaarlijks zuiveren we op onze vier zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater in ons beheergebied. 

We hanteren in deze bestuursperiode de zogezegde nullijn bij de tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing. De tarieven en dus de lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2020 weergegeven. Het tarief van de verontreinigingsheffing (directe lozingen) is wettelijk gekoppeld aan het zuiveringstarief. De tarieven voor watersysteem zijn gelijk gehouden aan het tarief van 2019 zoals de uitgangspunten van het Bestuursakkoord. Uitzondering hierop is het tarief voor gebouwd. Dit tarief daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen.

 

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2020
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 123,29
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0233%
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond per ha  Eigenaren 91,50
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,56
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen
In de volgende tabel is aan de hand van een negental voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven. 

Tabel belastingprofielen
 
 

Voorbeeldprofielen (bedragen € 1)

2020
a) Alleenwonend, geen eigenaar  216,79
b) Meer personen, geen eigenaar  403,79
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 272.500 euro 280,28
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 272.500 euro  467,28
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5,1 mln. euro, 100 v.e.* 10.538,30
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.660,00
g) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde 1,15 mln. euro, 3 ha 1.108,87
h) Openbare landweg, 25 ha. 11.437,50
i) Natuurterrein, 25 ha. 114,00

‘* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.


Kwijtschelding                                            

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

ZvQagAkcooY
De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.