Waterketen

De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair.

Delfland is onderdeel van de waterketen en heeft hierin als kerntaken het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater en het verwerken van het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt. Dit voeren we effectief, efficiënt en duurzaam uit. We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (ROSA) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij De Groote Lucht (OAS DGL) en de Harnaschpolder. Zo streven we gezamenlijk optimalisatie in de waterketen na.

Toekomstgericht

De komende drie jaar beraden we ons op toekomstige ontwikkelingen bij de vier waterzuiveringsinstallaties van Delfland. We zien rioolwater niet langer als afval en zetten het beleid van zoetwater-, energie- en grondstoffenfabrieken voort. Zo produceren en leveren we groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek. We gaan masterplannen opstellen met verschillende scenario’s en bereiden ons voor op besluitvorming waardoor onze zuiveringen en de samenwerking in de waterketen voorbereid zijn op de toekomst.  

Duurzaam en circulair

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor worden maatregelen genomen om energie te besparen en duurzaam op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. We beperken bij Delfland de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

16qDZK597SE
Zuiveren van afvalwater