Waterveiligheid

Wij zorgen voor veilige dijken en kaden. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast.

Veiligheid staat voorop. Daarom moeten onze primaire keringen (dat zijn de duinen en de Delflandse Dijk) in 2022 zijn getoetst aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. De toetsing van de regionale keringen (de dijken en kaden) is in 2024 gereed. Mocht een kering binnen de toetsing onverhoopt worden afgekeurd, dan maken wij een plan om de kering op orde te krijgen. Delfland prioriteert de onderhoudswerkzaamheden op basis van urgentie. In 2020 stellen we een nieuwe programmatische aanpak vast voor het onderhoud van de regionale keringen voor de periode 2021–2030 en wij werken hiervoor een financieringsvoorstel uit.

Door goed beheer en onderhoud van onze keringen beperken we zoveel mogelijk dat er een nieuwe herstelopgave ontstaat. In totaal gaat het om 622 kilometer regionale waterkeringen, 55 kilometer primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken zoals sluizen. Het dagelijks onderhoud bestaat uit onder meer maaien (inclusief onze bloemrijke dijken, de Honey Waterway), het bestrijden van schadelijke begroeiing zoals groot hoefblad en duizendknoop, snoeionderhoud van bomen, het herstellen van beschadigingen, het onderhoud van drainagesystemen in keringen en dagelijks onderhoud aan de sluizen.

Waterbewustzijn

Een keerzijde van het uitstekende werk van de waterschappen is dat er in Nederland een te laag bewustzijn is als het gaat om nut en noodzaak van het water om ons heen en het waterbeheer. Iedereen heeft een rol in het zorgen voor voldoende, gezond en schoon water. Een van de speerpunten van het Bestuursakkoord is ‘het streven om inwoners, bedrijven en overheden waterbewust te laten handelen’. Naast bewustzijn creëren, investeren we in slimme combinaties van nieuwe kennisvelden als gedragsbeïnvloeding, community management en monitoring & evaluatie. Dit waterbewust handelen zetten wij in voor thema’s als het inrichten van een klimaatkrachtige buurt, het verbeteren van de waterkwaliteit en goed rioolgebruik.

COZbxix6LJ0
Stevige dijken