Begroting 2020

 Inleiding Waterveiligheid Waterkwaliteit Waterkwantiteit Waterketen Organisatie en bestuur Financiën Belastingen

Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen bewoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied veilig en leefbaar te houden, door te zorgen voor droge voeten en schoon water. Dit doen we met het onderhoud van dijken en kaden, peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van rioolwater. We benaderen onze taken integraal en houden rekening met maatschappelijke vraagstukken van nu en van de toekomst. Dit kunnen we niet alleen. Onze aanpak is ambitieus en pragmatisch en is gebaseerd op samenwerking. We moeten en willen met elkaar aan de slag. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van onze inwoners, van de bedrijven en andere overheden in ons gebied. Zo draagt iedereen bij aan veiligheid en leefbaarheid.

Voor het uitvoeren van onze taken en het realiseren van de ambities van het bestuur, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. In deze begroting staan vier belangrijke uitgangspunten centraal: toekomstgericht en voldoende financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen, gelijkblijvende lasten voor burgers en bedrijven en verder afbouwen van onze schuldenlast. 

Om al onze taken goed te kunnen uitvoeren, is geld nodig. In de begroting voor 2020 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. In onderstaande tabel staan de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten per programma.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor gelijk houden van de tarieven en aflossing van schulden.

 

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten 
(* € 1 miljoen)

Waterveiligheid 24,8
Waterkwaliteit 10,3
Waterkwantiteit 37,8
Waterketen 92,3
Financiën 13,7
Organisatie en bestuur 33,3
Netto belastingopbrengsten 234,6
Voordelig exploitatieresultaat 22,4
Wij Hollanders staan paraat

Waterveiligheid

Wij zorgen voor veilige dijken en kaden. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast.

Veiligheid staat voorop. Daarom moeten onze primaire keringen (dat zijn de duinen en de Delflandse Dijk) in 2022 zijn getoetst aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. De toetsing van de regionale keringen (de dijken en kaden) is in 2024 gereed. Mocht een kering binnen de toetsing onverhoopt worden afgekeurd, dan maken wij een plan om de kering op orde te krijgen. Delfland prioriteert de onderhoudswerkzaamheden op basis van urgentie. In 2020 stellen we een nieuwe programmatische aanpak vast voor het onderhoud van de regionale keringen voor de periode 2021–2030 en wij werken hiervoor een financieringsvoorstel uit.

Door goed beheer en onderhoud van onze keringen beperken we zoveel mogelijk dat er een nieuwe herstelopgave ontstaat. In totaal gaat het om 622 kilometer regionale waterkeringen, 55 kilometer primaire waterkeringen en waterkerende kunstwerken zoals sluizen. Het dagelijks onderhoud bestaat uit onder meer maaien (inclusief onze bloemrijke dijken, de Honey Waterway), het bestrijden van schadelijke begroeiing zoals groot hoefblad en duizendknoop, snoeionderhoud van bomen, het herstellen van beschadigingen, het onderhoud van drainagesystemen in keringen en dagelijks onderhoud aan de sluizen.

Waterbewustzijn

Een keerzijde van het uitstekende werk van de waterschappen is dat er in Nederland een te laag bewustzijn is als het gaat om nut en noodzaak van het water om ons heen en het waterbeheer. Iedereen heeft een rol in het zorgen voor voldoende, gezond en schoon water. Een van de speerpunten van het Bestuursakkoord is ‘het streven om inwoners, bedrijven en overheden waterbewust te laten handelen’. Naast bewustzijn creëren, investeren we in slimme combinaties van nieuwe kennisvelden als gedragsbeïnvloeding, community management en monitoring & evaluatie. Dit waterbewust handelen zetten wij in voor thema’s als het inrichten van een klimaatkrachtige buurt, het verbeteren van de waterkwaliteit en goed rioolgebruik.

Stevige dijken

Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is wat we willen in heel Delfland. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Daarom zetten we in op het verbeteren van de waterkwaliteit, meer biodiversiteit en voldoende zoetwateraanvoer tijdens droogte. We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze mooie waternatuur. Met een nieuwe Watervisie borgen we het waterbelang in ruimtelijke plannen van gemeente of projectontwikkelaars.

De waterkwaliteit is op veel punten in Delfland niet goed. De Europese doelen voor 2027 voor de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet binnen handbereik. Vooral door overschrijdingen van de chemische normen en te weinig natuurlijke inrichting. We zetten de aanpak van verontreiniging in het glastuinbouwgebied voort en zetten een breed pakket maatregelen in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Onder meer met natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, visvriendelijke gemalen, anders maaien en baggeren en floatlands (drijvende groene eilanden). We streven naar een passende oplossing voor overheersende exoten, zoals de rivierkreeft en de waternavel. Voor verbetering van de waterkwaliteit is het van belang de samenwerking met alle betrokken partijen zoals de glastuinbouw, melkveehouders, beheerders van zwemwaterplassen, gemeenten en inwoners te versterken. Zo werken we samen aan schoon, gezond en levend water.

Biodiversiteit en recreatief medegebruik

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Delfland wil zijn steentje bijdragen om binnen zijn mogelijkheden de flora en fauna te verbeteren. Projecten als bloemrijke dijken zetten we dan ook voort. Daarnaast willen we ook op andere plekken de biodiversiteit vergroten door het groenbeheer aan te passen, bijvoorbeeld bij de groenstroken bij onze gemalen en onze zuiveringen. We zetten ons ook in om meer recreatief medegebruik op en om het water mogelijk te maken.

Voldoende zoet water

De droogte van 2018 heeft de urgentie van een robuuste zoetwatervoorziening laten zien. Delfland richt zich enerzijds op het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden voor zoet water en anderzijds op het duurzaam en circulair maken van de watervoorziening. Samen met andere gebruikers stemmen we de watervraag en -aanbod beter op elkaar af en nemen maatregelen zodat het Brielse Meer een zo goed mogelijke zoetwaterbron blijft.  

Watervisie

Om het waterbelang in ruimtelijke plannen zo goed mogelijk te borgen, is Delfland nauw betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied. Met de watertoets, de (nieuwe) Watervisie en door het toepassen van ‘strategisch omgevingsmanagement’ komt Delfland goed beslagen ten ijs bij zowel Omgevingsvisies door gemeenten als bij plannen voor ruimtelijke ontwikkeling.

Maatregelen Delftse Hout

Waterkwantiteit

We beheersen dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, grondwaterstanden en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is onderhoud en beheer van het bestaande watersysteem van het grootste belang. Maar dat is niet voldoende. De sloten, singels en vaarten moeten ook op toekomstige ontwikkelingen worden ingericht, bijvoorbeeld op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hoosbuien. We monitoren de waterpeilen en met die informatie, aangevuld met de weersverwachtingen, bedienen we de gemalen en stuwen. Dat doen we om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen, om toevoer van zoet water te regelen en om bij te dragen aan de waterkwaliteit.

Klimaatkrachtige regio

Een van de grootste uitdagingen in Nederland is klimaatverandering. Ons systeem van watergangen en waterpartijen kan de huidige hoosbuien vaak net aan, maar als deze in intensiteit toenemen en vaker optreden niet meer. Het vraagt meer inzet van ons én van de partners in ons gebied. We werken aan een integrale aanpak rondom hemelwater waarbij we ook kijken naar waterzuivering, waterkwaliteit en wateroverlast. Het toekomstbeeld is een regio die op de gevolgen van klimaatverandering is ingericht. We moeten met elkaar zorgen dat de sponswerking van het sterk verharde gebied vergroot, zodat de bodem het water kan vasthouden. En dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen klimaatadaptief wordt gehandeld. Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen. We willen zo een beweging op gang brengen met meer groenblauwe schoolpleinen, waterbergende daken, meer groen in de wijk en meer hergebruik van water. Daarom zetten we de stimuleringsregeling die groenblauwe initiatieven van particulieren en bedrijven ondersteunt voort.

Grondwater en bodemdaling

Met betrekking tot grondwater en bodemdaling zetten we als belangrijke grondwaterbeheerder in op een gezamenlijke strategie en actie (met andere waterschappen, gemeenten en provincie) om het beheer nu en in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. De gevolgen van bodemdaling worden in kaart gebracht evenals mogelijke aanpassingen in peilbeheersing en/of vergunningverlening.

Waterketen

De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair.

Delfland is onderdeel van de waterketen en heeft hierin als kerntaken het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater en het verwerken van het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt. Dit voeren we effectief, efficiënt en duurzaam uit. We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden, zoals het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD), de Rotterdamse Samenwerking in Afvalwaterketen (ROSA) en het Optimalisatie Afvalwater Systeem bij De Groote Lucht (OAS DGL) en de Harnaschpolder. Zo streven we gezamenlijk optimalisatie in de waterketen na.

Toekomstgericht

De komende drie jaar beraden we ons op toekomstige ontwikkelingen bij de vier waterzuiveringsinstallaties van Delfland. We zien rioolwater niet langer als afval en zetten het beleid van zoetwater-, energie- en grondstoffenfabrieken voort. Zo produceren en leveren we groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek. We gaan masterplannen opstellen met verschillende scenario’s en bereiden ons voor op besluitvorming waardoor onze zuiveringen en de samenwerking in de waterketen voorbereid zijn op de toekomst.  

Duurzaam en circulair

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor worden maatregelen genomen om energie te besparen en duurzaam op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. We beperken bij Delfland de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

Zuiveren van afvalwater

Organisatie en bestuur

Delfland staat midden in de samenleving. We werken verbindend samen met partners in ons gebied. We stellen de klant centraal en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

We streven naar een organisatie die in staat is de taken van nu en de toekomst zo goed mogelijk uit te voeren. Een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij zijn extern georiënteerd en zetten in op continue verbetering. Belangrijke aspecten zijn kennismanagement, veiligheidscultuur, duurzame mobiliteit en samenwerken.

Een belangrijke opgave is het implementeren van de Omgevingswet, die op 1-1-2021 van kracht wordt. Hierdoor verbeteren we onze dienstverlening, borgen we het waterbelang in eigen instrumenten en die van andere overheden. Ook faciliteren wij participatie van inwoners in onze besluitvorming. Het invoeren van de Omgevingswet vraagt verandering in grote delen van onze organisatie en instrumenten.

Toezicht en handhaving vormen een belangrijke schakel tussen buiten en binnen. Hier gaan wij op de ingeslagen weg voort en bereiden ons tegelijkertijd voor op de Omgevingswet. Met communicatie blijven we werken aan de reputatie van Delfland en het vergroten van het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven en gemeenten. De crisisorganisatie is in staat calamiteiten adequaat te bestrijden. Daarbij werken we samen met andere partijen zoals de regio West Crisisbeheersing en met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Innovatiefonds

Delfland stimuleert een cultuur om werkprocessen in de organisatie zelf en daarbuiten beter en slimmer in te richten. We stellen hiervoor onze kennis en gebied beschikbaar. Met een innovatiefonds (jaarlijks € 1 miljoen) stimuleren we de ontwikkeling van kennis en innovaties gericht op de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, waterkwaliteit, energieneutraliteit en duurzaamheid.

Digitalisering

Data-uitwisseling en digitalisering zijn belangrijke hulpmiddelen om het werk nu en in de toekomst zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom zetten we extra in op de digitale transformatie: het gebruikmaken van digitale oplossingen om de dienstverlening te verbeteren en sneller aan te passen aan de veranderende behoeften. 

Digitaal regelbeheer

Downloads en meer informatie

Financiën

Delfland heeft een gedegen en toekomstgericht huishoudboekje.

We voeren onze watertaken uit en maken ook ruimte voor ambities en investeringen die nodig zijn voor de toekomst. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven en Delfland de schulden verder terugdringt. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

Dat is het gevolg van verstandig inhoudelijk en financieel beleid van het afgelopen decennium en meer belastinginkomsten door de toename van het aantal bedrijven en inwoners in het gebied. Die groei stelt ons tegelijkertijd voor uitdagingen: meer inwoners en bedrijven betekent meer afvalwater, meer verstening van het gebied en intensiever gebruik van het water.

In de huidige bestuursperiode kijken wij nadrukkelijk naar wat er in de toekomst moet gebeuren om op de (middel)lange termijn de veiligheid en leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te vergroten. En welke investeringen hiervoor nodig zijn.  

Extra inzet

Alle werkzaamheden van Delfland dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied. We zorgen dat de kerntaken waterveiligheid, waterbeheer, waterkwaliteit en waterzuivering op orde zijn. Het college zet de komende jaren daarnaast extra in op het klimaatbestendig maken van onze regio. Ook gaat er extra geld naar het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de biodiversiteit. Verder zet Delfland extra in op het realiseren van de ambitie om energie- en klimaatneutraal te werken.

Corporate film Hoogheemraadschap van Delfland

Belastingen

De lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. 

De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het rioolwater. Jaarlijks zuiveren we op onze vier zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater in ons beheergebied. 

We hanteren in deze bestuursperiode de zogezegde nullijn bij de tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing. De tarieven en dus de lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2020 weergegeven. Het tarief van de verontreinigingsheffing (directe lozingen) is wettelijk gekoppeld aan het zuiveringstarief. De tarieven voor watersysteem zijn gelijk gehouden aan het tarief van 2019 zoals de uitgangspunten van het Bestuursakkoord. Uitzondering hierop is het tarief voor gebouwd. Dit tarief daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde van het gebouw op te vangen.

 

Belastingsoort (bedragen * € 1) Voor wie 2020
Watersysteemheffing*
Tarief ingezetenen per huishouden Huurders en eigenaren 123,29
Tarief gebouwd Eigenaren 0,0233%
Watersysteemheffing ongebouwd/natuur 
Tarief landbouwgrond per ha  Eigenaren 91,50
Tarief natuurgrond per ha Eigenaren 4,56
Zuiveringsheffing
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid Huurders en eigenaren 93,50

* Voor eigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

Voorbeeldprofielen
In de volgende tabel is aan de hand van een negental voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven. 

Tabel belastingprofielen
 
 

Voorbeeldprofielen (bedragen € 1)

2020
a) Alleenwonend, geen eigenaar  216,79
b) Meer personen, geen eigenaar  403,79
c) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 272.500 euro 280,28
d) Meer personen, woning WOZ-waarde 272.500 euro  467,28
e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5,1 mln. euro, 100 v.e.* 10.538,30
f) Veeteeltbedrijf, 40 ha. 3.660,00
g) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde 1,15 mln. euro, 3 ha 1.108,87
h) Openbare landweg, 25 ha. 11.437,50
i) Natuurterrein, 25 ha. 114,00

‘* V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.


Kwijtschelding                                            

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.