Belastingen

De lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze vier zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater. 

We hanteren in deze bestuursperiode de zogezegde nullijn bij de tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing. De tarieven en dus de lasten voor bewoners en bedrijven blijven gelijk. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2021 weergegeven. Het tarief van de verontreinigingsheffing (directe lozingen) is wettelijk gekoppeld aan het zuiveringstarief. De tarieven voor watersysteem zijn gelijk gehouden aan het tarief van 2019 zoals de uitgangspunten van het Bestuursakkoord. Uitzondering hierop is het tarief voor gebouwd. Dit tarief daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde op te vangen.

 

Belastingsoort (bedragen * € 1)

Voor wie

2021

Watersysteemheffing*

 

 

Tarief ingezetenen per huishouden

Huurders en eigenaren

123,29

Tarief gebouwd

Eigenaren

0,0198%

Watersysteemheffing ongebouwd/natuur

 

91,50

Tarief landbouwgrond per ha

Eigenaren

457,50

Tarief natuurgrond per ha

Eigenaren

4,56

Zuiveringsheffing

 

 

Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid

Huurders en eigenaren

93,50

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

 

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven. 

Tabel belastingprofielen

 

Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1)

Begroting 2021

a) Alleenwonend, geen eigenaar

216,79

b) Meer personen, geen eigenaar

403,79

c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro

266,29

c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro

315,79

d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro

453,29

d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro

502,79

e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.*)

10.340,00

f) Veeteeltbedrijf, 40 ha

3.660,00

g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha

934,70

g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha

1.064,25

h) Openbare landweg, 25 ha

11.437,50

i) Natuurterrein, 25 ha

114,00

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.


Kwijtschelding                                            

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

ZvQagAkcooY
De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.