Begroting 2021

Inleiding Waterveiligheid Waterkwaliteit Waterkwantiteit Waterketen Organisatie en bestuur Financiën Belastingen

Inleiding

Samen werken aan toekomstbestendig waterbeheer

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen inwoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied veilig en leefbaar te houden door te zorgen voor droge voeten en schoon water. Dit kunnen we niet alleen. In 2021 komt samenwerken met de omgeving nog meer tot uitdrukking in het werk van Delfland. We moeten en willen met elkaar aan de slag. We verbinden onze aanpak met uitdagingen en kansen in het gebied en met de aanpak van onze partners.

Sober en doelgericht

Afgelopen jaar heeft ons geleerd dat alle belangrijke processen voor droge voeten en schoon water ondanks de coronacrisis gewoon doorgang vinden. Dat vraagt soms om aanpassingen. Voor het uitvoeren van onze taken en het realiseren van de ambities van het bestuur, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal: toekomstgericht en voldoende financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen, gelijkblijvende lasten voor burgers en bedrijven en verder afbouwen van onze schuldenlast.

In de begroting voor 2021 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. Het exploitatieresultaat van € 11,8 miljoen (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor het gelijk houden van de tarieven en aflossing van schulden.

Wij Hollanders staan paraat

Waterveiligheid

Wij zorgen voor sterke duinen, dijken en kaden. Met inspecties, beheer en onderhoud van deze waterkeringen voorkomen we wateroverlast.

Veiligheid staat voorop. Daarom gaan we in 2021 door met het toetsen van onze primaire keringen (dat zijn de duinen en de Delflandse Dijk). Dit moet in 2022 klaar zijn. De toetsing van de regionale keringen (de dijken en kaden) is in 2024 afgerond. Mocht een dijk, kade of duin niet aan de norm voor waterveiligheid voldoen, dan maken wij een plan om de kering op orde te krijgen. Delfland plant de onderhoudswerkzaamheden op basis van urgentie.

Ook ons dagelijks beheer draagt bij aan de waterveiligheid. Zoals het tijdig maaien, het bestrijden van schadelijke begroeiing, het snoeien van bomen en het herstellen van beschadigingen.

Waterbewust handelen

Een keerzijde van het uitstekende werk van de waterschappen is dat er in Nederland een te laag bewustzijn is als het gaat om nut en noodzaak van het water om ons heen en het waterbeheer. Iedereen heeft een rol in het zorgen voor voldoende, gezond en schoon water. Een van de speerpunten van het Bestuursakkoord is ‘het streven om inwoners, bedrijven en overheden waterbewust te laten handelen’. Naast bewustzijn creëren, investeren we ook in het beïnvloeden van het gedrag. Dit zetten wij in voor thema’s als het inrichten van een klimaatkrachtige buurt, het verbeteren van de waterkwaliteit en goed rioolgebruik.

Stevige dijken kerntaak

Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is wat we willen in heel Delfland. Dat punt hebben we nog niet bereikt. Daarom zetten we in op het verbeteren van de waterkwaliteit, meer biodiversiteit en voldoende zoetwateraanvoer tijdens droogte.

We willen dat meer mensen kunnen genieten van onze mooie waternatuur. Met de Watervisie als vertrekpunt komt Delfland goed beslagen ten ijs bij de invulling van omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van gemeente en projectontwikkelaars. Zo leggen we het waterbelang tijdig op tafel.

De waterkwaliteit is op veel punten in Delfland niet goed. De Europese doelen voor 2027 voor de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet binnen handbereik. Vooral door overschrijdingen van de chemische normen en te weinig natuurlijke inrichting. Daarvoor is samenwerking met alle betrokken partijen zoals glastuinbouw, melkveehouders en gemeenten noodzakelijk. We zetten de aanpak van verontreiniging in het glastuinbouwgebied voort en zetten een breed pakket maatregelen in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Onder meer met natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, visvriendelijke gemalen en anders maaien en baggeren. We gaan ons nog meer hard maken voor het versterken van de biodiversiteit. Ook streven we naar een passende oplossing voor overheersende exoten, zoals de rivierkreeft en de waternavel.

Voldoende zoet water

De droogte van de afgelopen drie jaar heeft de noodzaak van het vasthouden van water en het voldoende aanvoeren van zoet water laten zien. Naast het behouden en versterken van de aanvoermogelijkheden werken we ook aan het duurzaam en circulair maken van de watervoorziening. Samen met andere gebruikers stemmen we de watervraag en -aanbod beter op elkaar af.  

Schoon, gezond en levend water

Waterkwantiteit

We beheersen dagelijks het waterpeil om de kans op wateroverlast door te veel of juist te weinig water zo klein mogelijk te houden. Veranderende omstandigheden door klimaatverandering, toenemende bebouwing en bodemdaling hebben veel invloed op deze kerntaak.

We richten het watersysteem van Delfland zo in, dat mensen in het gebied veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is onderhoud en beheer van het bestaande watersysteem van het grootste belang. Maar dat is niet voldoende. De sloten, singels en vaarten met hun gemalen moeten ook worden ingericht op toekomstige ontwikkelingen. Met gemeenten en provincie werken we samen aan actuele gemeentelijke water- en klimaatplannen. Zo spelen we in op kansen in het gebied om meer water op te vangen, binnen en buiten het watersysteem.

Klimaatkrachtige regio

Ons systeem van sloten, vaarten en kanalen kan de toename van hevige piekbuien in een steeds meer versteende regio op termijn niet meer aan. Het vraagt meer inzet van ons én van de partners in ons gebied. We werken aan een integrale aanpak rondom hemelwater waarbij we ook kijken naar waterzuivering, waterkwaliteit en wateroverlast. Met het netwerk Klimaatkrachtig Delfland blijven we stimuleren, inspireren en faciliteren dat bedrijven, bewoners, organisaties en medeoverheden zelf klimaatbestendige maatregelen nemen. Zo brengen wij een beweging op gang voor meer groenblauwe schoolpleinen, waterbergende daken, meer groen in de wijk en meer hergebruik van water. Daarom zetten we de stimuleringsregeling voort die groenblauwe initiatieven van particulieren en bedrijven ondersteunt.

Grondwater en bodemdaling

Met betrekking tot grondwater en bodemdaling geven we samen met andere Zuid-Hollandse waterschappen, gemeenten en provincie verder invulling aan het grondwaterbeleid. We dragen ook actief bij aan het innovatieve project COASTAR. Onderdeel hiervan is project Waterbank Westland dat ondergronds water opslaat voor hergebruik.

Voldoende water kerntaak

Waterketen

De komende jaren staat binnen dit programma de toekomst van de waterketen centraal. Onze ambitie op dit gebied is het inzetten van rioolwater als bron van grondstoffen, energie en zoet water. Dat doen we duurzaam en zoveel mogelijk circulair.

Delfland is onderdeel van de waterketen. Onze belangrijkste taak is het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater. Ook verwerken we het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt. Dit voeren we effectief, efficiënt en duurzaam uit. We blijven met gemeenten en drinkwaterbedrijven investeren in samenwerkingsverbanden. Zo streven we gezamenlijk optimalisatie in de waterketen na.

Toekomstgericht en circulair

We geven de komende twee jaar verder invulling aan de toekomstplannen voor de vier waterzuiveringsinstallaties van Delfland. Dit jaar leggen we een investeringsplan met (voorkeurs)keuze voor nieuwbouw of renovatie van de Groote Lucht voor aan de verenigde vergadering. We produceren en leveren groen gas en werken we aan het herbruikbaar maken van water via een zoetwaterfabriek.

Energie- en klimaatneutraal

Delfland wil energie- en klimaatneutraal zijn. Daarvoor worden maatregelen genomen om energie te besparen en duurzaam op te wekken en grondstoffen te hergebruiken. We beperken de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum om zo bij te dragen aan de CO2-reductie. Zo geven we als overheid het goede voorbeeld.

Zuiveren van afvalwater

Organisatie en bestuur

Delfland staat midden in de samenleving. We werken verbindend samen met partners in ons gebied. We stellen de klant centraal en willen een aantrekkelijke werkgever zijn.

We zijn een resultaatgerichte uitvoeringsorganisatie in een dynamische wereld. Wij stellen onze buitenwereld centraal en blijven ons werk en onze werkprocessen steeds verbeteren. We zetten in op kennisontwikkeling van onze medewerkers, een veilige werkomgeving en samenwerken.

Een belangrijke opgave is het invoeren van de Omgevingswet, die op 1-1-2022 ingaat. Dit vraagt verandering in grote delen van onze organisatie en instrumenten. Door deze wet verbeteren we onze dienstverlening en betrekken we inwoners meer bij onze besluitvorming.

Toezicht en handhaving vormen een belangrijke schakel tussen buiten en binnen. Met communicatie blijven we kennis over ons werk en onze organisatie delen en werken aan het vergroten van het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven en gemeenten. De crisisorganisatie is in staat calamiteiten adequaat te bestrijden. Daarbij werken we samen met relevante partijen zoals de regio West Crisisbeheersing en met de Veiligheidsregio Haaglanden.

Innovatiefonds

Delfland stimuleert een cultuur om werkprocessen in de organisatie zelf en daarbuiten beter en slimmer in te richten. We stellen hiervoor onze kennis en gebied beschikbaar. Met een innovatiefonds (jaarlijks € 1 miljoen) stimuleren we de ontwikkeling van kennis en innovaties gericht op de grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, circulariteit, waterkwaliteit, energieneutraliteit en duurzaamheid.

Digitalisering

Data-uitwisseling en digitalisering zijn belangrijke hulpmiddelen om het werk nu en in de toekomst zo goed mogelijk uit te voeren. Voor 2021 ligt de focus op data gedreven werken (met onder andere inzet van dashboards om informatie overzichtelijk te presenteren) en het meetbaar maken van effecten van maatregelen. Ook maken we gebruik van drones en satellietdata.

Corporate video

Downloads en meer informatie

Financiën

Ondanks de grote uitdaging door de financiële en economische gevolgen van de coronacrisis blijft het college van Delfland uitvoering geven aan de geplande taken; droge voeten, veilige dijken en schoon water. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat de lasten voor bewoners en bedrijven gelijk blijven en Delfland de schulden verder terugdringt.

We kiezen voor een sobere en doelmatige besteding van de inkomsten. Dat kan omdat Delfland een solide financieel uitgangspunt heeft. We hebben in de afgelopen jaren een gezonde reservepositie opgebouwd, waardoor we effecten van de coronacrisis goed kunnen beheersen.

Inkomsten en uitgaven in balans

Naast de financiële onzekerheden door de pandemie zijn er ook ander factoren die ons huishoudboekje raken. Zoals de aanpak van PFAS waardoor de kosten van baggeren fors zijn gestegen. Ook leiden versnelde investeringen in verbetering en onderhoud van dijken en keringen tot het stijgen van de uitgaven. Daarnaast vragen de toename van het aantal vergunningaanvragen en de invoering van de Omgevingswet het nodige van de organisatie. We gaan in 2021 11 miljoen euro meer uitgeven. Uitgangspunt daarbij is dat de waterschapslasten voor inwoners en bedrijven ook in 2021 gelijk blijven. Juist in deze tijd is het belangrijk om inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Belastingen

De lasten voor burgers en bedrijven blijven gelijk.

De Regionale Belastinggroep (RBG) voert namens Delfland belastingheffing en -inning uit voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is de belasting die alle huishoudens betalen voor het schoonmaken van het afvalwater. Jaarlijks zuiveren we op onze vier zuiveringsinstallaties zo’n 133 miljoen kubieke meters afvalwater. 

We hanteren in deze bestuursperiode de zogezegde nullijn bij de tarieven voor de zuiverings- en watersysteemheffing. De tarieven en dus de lasten voor bewoners en bedrijven blijven gelijk. Tegelijkertijd dringen wij de schulden van Delfland verder terug. Delfland is en blijft een financieel robuuste organisatie.

In onderstaande tabel zijn onze belastingtarieven voor 2021 weergegeven. Het tarief van de verontreinigingsheffing (directe lozingen) is wettelijk gekoppeld aan het zuiveringstarief. De tarieven voor watersysteem zijn gelijk gehouden aan het tarief van 2019 zoals de uitgangspunten van het Bestuursakkoord. Uitzondering hierop is het tarief voor gebouwd. Dit tarief daalt om daarmee de stijging van de gemiddelde WOZ-waarde op te vangen.

 

Belastingsoort (bedragen * € 1)

Voor wie

2021

Watersysteemheffing*

 

 

Tarief ingezetenen per huishouden

Huurders en eigenaren

123,29

Tarief gebouwd

Eigenaren

0,0198%

Watersysteemheffing ongebouwd/natuur

 

91,50

Tarief landbouwgrond per ha

Eigenaren

457,50

Tarief natuurgrond per ha

Eigenaren

4,56

Zuiveringsheffing

 

 

Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid

Huurders en eigenaren

93,50

* Voor huiseigenaren geldt dat de watersysteemheffing een optelsom is van de watersysteemheffing ingezetenen en een % van de WOZ-waarde.

De hoogte van de opgelegde aanslagen is afhankelijk van de individuele situatie van de belastingbetaler.

 

Voorbeeldprofielen

In de volgende tabel is aan de hand van een twaalftal voorbeeldprofielen de hoogte van de belastingaanslag weergegeven. 

Tabel belastingprofielen

 

Voorbeeldprofielen (bedragen * € 1)

Begroting 2021

a) Alleenwonend, geen eigenaar

216,79

b) Meer personen, geen eigenaar

403,79

c1) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 250.000 euro

266,29

c2) Alleenwonend, woning WOZ-waarde 500.000 euro

315,79

d1) Meer personen, woning WOZ-waarde 250.000 euro

453,29

d2) Meer personen, woning WOZ-waarde 500.000 euro

502,79

e) Bedrijfspand, WOZ-waarde 5 mln. euro, 100 v.e.*)

10.340,00

f) Veeteeltbedrijf, 40 ha

3.660,00

g1) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 0,4 mln., 1 ha

934,70

g2) Glastuinbouwbedrijf WOZ-waarde € 1,125 mln., 3 ha

1.064,25

h) Openbare landweg, 25 ha

11.437,50

i) Natuurterrein, 25 ha

114,00

‘*) V.e. staat voor vervuilingseenheid: de mate waarin de vervuiling van afvalwater (van was, douche of wc) wordt gemeten.


Kwijtschelding                                            

Huishoudens kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding van de watersysteemheffing.

De Regionale BelastingGroep: Wat doet het waterschap en hoe wordt uw aanslag berekend.