Watersysteem

Het programma Watersysteem betreft waterkwantiteit, ecologische waterkwaliteit, bodemdaling, grondwater- en vaarbeheer.

Het programma Watersysteem gaat onder andere over het dagelijkse (peil)beheer, het voorkomen van wateroverlast door te veel of te weinig water en het verkrijgen en behouden van een goede ecologische waterkwaliteit met een vrije vismigratie. We voeren de reguliere maai- en baggerprogramma’s uit voor het in stand houden van de watergangen. Ook stellen we onderhoudsprogramma’s op voor de gemalen, inlaten, visliften en andere installaties en voeren we die uit volgens de principes van assetmanagement. Tegelijkertijd maken we peilbesluiten zodat de kunstwerken gericht kunnen worden ingezet ten behoeve van het peilbeheer.

We voeren watersysteemstudies uit om locaties waar niet aan de norm wordt voldaan, dus met een te grote kans op wateroverlast, in beeld te brengen. Vervolgens gaan we samen met onze partners op zoek naar oplossingen om de wateroverlast op deze locaties zoveel mogelijk op te lossen. Deze oplossingen worden dan door onze partners of door onszelf bijvoorbeeld via investeringsprojecten, uitgevoerd, waarna deze worden opgenomen in de onderhoudsprogramma’s.

Om meer waternatuur te creëren richten we het watersysteem zodanig in dat deze waternatuur zich op eigen kracht kan gaan ontwikkelen. Daartoe zoeken we enerzijds samen met onze partners naar goede locaties voor de aanleg van natte ecologische zones en structuren als vissenbossen, waterplantzones, en zetten we anderzijds in op het aanpassen van het maaibeheer en vismigratiemaatregelen. Samen met onze partners wordt er, bovenop de genoemde maatregelen in het watersysteem, ook altijd gekeken naar alternatieve maatregelen die ook bijdragen aan het behalen van de ecologische doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW), bijvoorbeeld in het water van polders.

74dWt-tq8BE