Innovatie, duurzaamheid en financiële producten

We gaan onze doelen beter en slimmer halen door inzet van innovatie en duurzame werkwijzen. Onze innovatie richt zich vooral op de grote maatschappelijke opgaven waterkwaliteit, klimaatadaptatie, energieneutraliteit en circulariteit en duurzaamheid.

Om in 2019 duurzamer en energie-efficiënter te werken, gaan we het onderzoek dat we in 2018 hebben gedaan naar het grootschalig toepassen van zonne-energie nu daadwerkelijk in de praktijk brengen.  Daartoe zetten we de voorbereiding van de daarvoor benodigde investeringen in gang. We richten ons daarbij vooral op toepassing op daken en terreinen van onze afvalwaterzuiveringen en gemalen. Voor windenergie kiezen we voor de mix van toepassingen die onze doelstelling energie-neutraal in 2025 het best garandeert: inkopen bij een van onze partners, overname van bestaande windmolens op ons eigen terrein of participatie in nieuwbouw van molens.

Op financieel gebied beheersen we onze vermogenspositie en blijven ook daarmee een toekomstbestendige organisatie. Om hierop efficiënt te kunnen sturen onderzoeken we op welke punten onze planning- en control cyclus kan worden gestroomlijnd en gaan we onze financiële administratie samen met de buurwaterschappen voeren.

668zA9bIcas