Gezond, schoon en zoet water

Afgelopen jaar zijn we succesvol geweest in het beperken van de hinder en overlast door de extreme droogte die Nederland trof. Hierin is de rol van het Brielse Meer als strategische zoetwaterbuffer voor ons gebied cruciaal geweest.

In 2019 werken we verder aan een op de functies afgestemde duurzame zoetwatervoorziening, enerzijds door bestaande aanvoermogelijkheden te behouden en verbeteren en anderzijds door de in gang gezette ontwikkeling naar een circulair Delfland. Circulair worden doen we niet alleen maar brengen we door samenwerking met anderen tot stand.

Voor het verbeteren van de chemische waterkwaliteit zetten we de samenwerking met de gebiedspartners ook dit jaar voort. Onze aanpak is in belangrijke mate gericht op het verder beperken van emissies door de glastuinbouw. Dit doen we door gebiedsgerichte meting en monitoring, het uitvoeren van de acties samen met partners binnen de context van het afsprakenkader Emissieloze kas en beleidsagendering.

Tijdens het zwemseizoen meten wij op de door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties de aanwezigheid van blauwalg en bacteriën. Voor 2019 worden, in samenwerking met de gemeente Delft voor zwemwaterlocatie Plas Delftse Hout nieuwe bron- en structuurmaatregelen ontwikkeld. Deze maatregelen zijn o.a. nodig om de ecologische robuustheid van de plas te vergroten en daarmee de kans op blauwalg te verkleinen.

Ook in 2019 wordt hard gewerkt aan het project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze) en de ontwikkeling van de waterharmonica (een natuurgebied met rietmoerassen dat ervoor zorgt dat water extra gezuiverd wordt). Beide projecten zullen op termijn moeten leiden tot een verbetering van de zwemwaterkwaliteit van de Krabbeplas en de zoetwatervoorziening.

We zetten ons in om zoveel mogelijk de afgesproken lokale waterkwaliteitsknelpunten op te lossen en kansen te benutten binnen het taakstellend budget. Dit draagt tevens extra bij aan waterbewustzijn.

Daarnaast wordt er in 2019 verder ingezet op implementatie van assetmanagement, als onderdeel van de organisatieontwikkeling.