Inleiding

Het Hoogheemraadschap van Delfland staat paraat, met een open vizier en luisterend oor. Paraat om in te spelen op de behoeften en wensen binnen ons gebied, op actuele ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Dit doen wij voor de 1,2 miljoen inwoners van Delfland.

Onze taak is het om ons beheergebied leefbaar en veilig te houden, door te zorgen voor droge voeten en schoon water.  Dit doen we met het onderhoud van dijken en kades, het peilbeheer, het voorkomen en oplossen van wateroverlast en het zuiveren van afvalwater.

Dit kunnen we niet alleen. Daarom investeren we in waterbewustzijn en participatie van onze inwoners en van de bedrijven en andere overheden in ons gebied, zodat iedereen bijdraagt aan veiligheid en leefbaarheid.

Om onze taak ook in de toekomst goed uit te kunnen blijven uitvoeren, is het noodzakelijk dat we een financieel gezonde organisatie zijn. We bezuinigen en bouwen onze schuldenlast verder af en gebruiken deze financiële ruimte om in te spelen op nieuwe eisen en uitdagingen. Tegelijkertijd zorgen we voor zo laag mogelijke tariefstijgingen voor onze belastingbetalers.

Om al onze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, is geld nodig. In de begroting voor 2019 zijn de financiële consequenties van onze werkzaamheden aangegeven. In onderstaande tabel staan de verwachte netto kosten en belastingopbrengsten per programma.

Het exploitatieresultaat (verschil tussen netto kosten en belastingopbrengsten) reserveren we onder andere voor matiging van tariefstijgingen en aflossing van schulden.

Programma

Netto exploitatiekosten en netto belastingopbrengsten (* € 1 miljoen)

Waterveiligheid, stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie,  23
Gezond, schoon en zoet water 3,7
Watersysteem 35,2
Afvalwaterketen en zuiveren 87,8
Innovatie, duurzaamheid en financiële producten 8,2
Bestuur en organisatie 32,3
Netto belastingopbrengsten 222
Voordelig exploitatieresultaat 31,8
g00RWeDQ7mI
Wij Hollanders staan paraat